សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានកម្មវិធីយ៉ាងសំបូរបែបដែលបន្ថែមលើមុខវិជ្ជាគោល សូមទស្សនាលើកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានឈ្មោះថាបំណិនជីវិតមានដូចខាងលើ។ កម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះបណ្តុះស្មារតីសិស្សានុសិស្សឱ្យស្វែងយល់ពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានដូចជា របៀបធ្វើ សម្ភារចម្អិន គ្រឿងផ្សំ របៀបចម្អិន ព្រមទាំងសហការជាក្រុម និងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង។