សាខាម៉ៅសេទុង

អាសយដ្ឋាន
អគារលេខ២២៣ និង ២២៧ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទលេខៈ
(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

YouTube