២០០៥

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥។

២០០៦

 • សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមប្រកាសលេខ១៩១០ អយក. ប្រក. ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦។
 • សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន១៩នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ១០០% នៅមណ្ឌល ប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ។

២០០៧

 • ថ្ងៃទី២៥-២៧ មេសា ២០០៧ សិស្សានុសិស្សទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍អំពីស្នាដៃសិស្សនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក។
 • ថ្ងៃទី០៩ កក្កដា ២០០៧ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន៨៤នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ១០០% ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមសាលារដ្ឋ និងសាលាឯកជនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី០៦ សីហា ២០០៧ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន១៨នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ១០០%។

២០០៨

 • យុវសិស្សថ្នាក់ទី៩ ឈ្មោះ លឹម លីដា ភេទស្រី បានប្រឡងជាប់ជាសិស្សពូកែ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ។
 • យុវសិស្សថ្នាក់ទី៩ ឈ្មោះ លឹម លីដា ភេទស្រី បានទៅចូលរួមប្រឡងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ទូទាំងប្រទេស នៅខេត្តសៀមរាប។
 • ថ្ងៃទី០៤ សីហា ២០០៨ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន៨៤នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន៨៣នាក់ ស្មើនឹង៩៩%។
 • ថ្ងៃ១៩ កញ្ញា ២០០៨ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន២៥០នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិចំនួន២៣៧នាក់ ស្មើនឹង៩៤%។

២០០៩

 • ថ្ងៃទី០៩ កុម្ភៈ ២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន៣២នាក់ បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជន និងអ្នកអាណាព្យាបាលអំពីការរៀបចំកម្មវិធីលក់ផលិតផលសប្បុរសធម៌ ដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយដល់ជនខ្វះខាត។
 • ថ្ងៃទី១៣ កុម្ភៈ ២០០៩ យុវសិស្សថ្នាក់ទី៩ ឈ្មោះ ឡា សុឫទ្ធី ប្រឡងជាប់ជាសិស្សពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យា
  ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី១៨ មីនា ២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី១១ យុវសិស្សឈ្មោះ លី រដ្ឋា ភេទប្រុស បានប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ និងយុវសិស្ស អ៊ូច រស្មី ភេទស្រី ប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងក្នុង “កម្មវិធីល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ឆ្នាំ២០០៩” នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ដែលមានសាលាចូលរួមចំនួន១៦។
 • ថ្ងៃទី០១ មេសា ២០០៩ យុវសិស្សថ្នាក់ទី៩ ឈ្មោះ ឡា សុឫទ្ធី បានចូលរួមតំណាងសិស្សពូកែរាជធានី ភ្នំពេញ ប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ផ្នែកគណិតវិទ្យា នៅក្រុងព្រះសីហនុ។
 • ថ្ងៃទី២៣ មិថុនា ២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី៦ ចំនួន១១៩នាក់ បានប្រឡងជាប់១០០%។
 • ថ្ងៃ០៦ កក្កដា២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន២៣២នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ស្ទើរតែ១០០% នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ ហើយបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ប្រចាំមណ្ឌលប្រឡង ក្នុងការទទួលបានសិស្សនិទ្ទេសល្អ គឺ១១នាក់ ក្នុងមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ។
 • ថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ២០០៩ យុវសិស្សចំនួន០៦នាក់ ប្រកួតប្រជែងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ន។ យុវសិស្សចំនួន០៦នាក់ មានរាយនាម៖

បង្ហាញបន្ថែម

ល.រ.គោត្តនាម­នាមភេទថ្នាក់ទី
ឌឹម បូរ៉េតស្រី១២ក
ម៉េង សូហួងស្រី១២ក
រ៉េត មុនីរ័ត្នស្រី១២ខ
តែ ថេងគង់នប្រុស១២ខ
ជា ហង្សស្រី១២ខ
វីរៈ សុភ័ក្រ្តាប្រុស១២ឃ

 

 • ថ្ងៃទី២៧ កក្កដា ២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន១៣៤នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ៩២.៤៣%។
 • ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ២០០៩ សិស្សថ្នាក់ទី១១ ឈ្មោះ លី រដ្ឋា តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី “ល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់តំបន់” នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានទាំង១០។

លាក់អត្ថបទ

២០១០

 • ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ២០១០ សិស្សថ្នាក់ទី៦ ចំនួន១០១នាក់ បានប្រឡងជាប់១០០%។
 • ថ្ងៃទី០៥ កក្កដា ២០១០ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន២១៦នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ២១៤នាក់ ស្មើនឹង៩៩.០៧% ក្នុងនោះសិស្សប្រឡងបាននិទេ្ទសល្អ៥៣នាក់ នៃចំនួនសិស្សនិទ្ទេសល្អសរុប៨៣នាក់ ប្រចាំមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ និងល្អបង្គួរ១១៤នាក់ មធ្យម៤៧នាក់។
 • ថ្ងៃទី២៦ កក្កដា ២០១០ សិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន២១២នាក់ ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ១០០% ក្នុងនោះសិស្សប្រឡងបាននិទ្ទេសល្អណាស់ (B) ១០នាក់, និទ្ទេសល្អ (C) ១០៦នាក់, និទ្ទេសល្អបង្គួរ (D) ៩៣នាក់, និងនិទ្ទេសមធ្យម (E) ០៣នាក់។

២០១១

 • ថ្ងៃទី២៦ មិថុនា ២០១១ សិស្សថ្នាក់ទី៦ ចំនួន១៣១នាក់ ប្រឡងជាប់បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ១០០% នៅមណ្ឌលប្រឡងសាលាបឋមសិក្សាភូមិ៧។
 • ថ្ងៃទី០៤ កក្កដា ២០១១ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន១៨៦នាក់ ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ១០០% នៅវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃក្នុងនោះនិទ្ទេសល្អ៥៣នាក់ (ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេសល្អប្រចាំមណ្ឌល១០០នាក់) ល្អបង្គួរ១១៤នាក់ (ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេសល្អបង្គួរប្រចាំមណ្ឌល៣៣២នាក់) និងមធ្យម១៩នាក់។
 • ថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ២០១១ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន២០៦នាក់ ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន២០៥នាក់ ដែលក្នុងនោះនិទ្ទេស A=០១នាក់ (និទ្ទេស A=៥៣នាក់ ទូទាំងប្រទេស) និទ្ទេស B=២៦នាក់, និទ្ទេស C=៧៥នាក់, និទ្ទេស D=៧៧នាក់, និទ្ទេស E=២៦នាក់, និទ្ទេស F=០១នាក់។

២០១២

 • ថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ ២០១២ យុវសិស្ស វរៈ ថានិត យុវសិស្ស គៀង លីលីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ក” និងយុវសិស្ស សុង ពេជ្រប៉ូលីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “គ” ចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធីល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់ជាតិលើកទី៥ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ទាំង៣រូប ក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី១ នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា រួមសហការជាមួយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ។
 • ថ្ងៃទី១១ កុម្ភៈ ២០១២ យុវតី ម៉េង សូហួង យុវតី អ៊ូច រស្មី និងយុវតី ឡាយ ហ៊ុយហួយ អតីតសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០ និងយុវតី ប៊ុន សុជាតា អតីតសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១០-២០១១ ទទួលបាននូវជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផែនការអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១២ វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមនិសិ្សត AIESC នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រមាណជាង៦០០នាក់។
 • ថ្ងៃទី២៤ កុម្ភៈ ២០១២ យុវសិស្ស ហួរ ចន្រ្ទមណីរ័ត្ន យុវសិស្ស តែ អ៊ុយតឹក រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ក” និងយុវសិស្ស ភិន ដាថានីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ខ” (ក្រុមទី២) ចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹង ក្នុងកម្មវិធីល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់ជាតិលើកទី៥ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ទាំង៣រូប ក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី១ នៅស្ថានីយទូរទ្សន៍ជាតិកម្ពុជា រួមសហការជាមួយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ។

បង្ហាញបន្ថែម

 • ថ្ងៃទី០៣ មីនា ២០១២ យុវសិស្ស លី វួចស៊ីង ថ្នាក់ទី៨ “ក” ចូលរួមការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម-មធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើវិញ្ញាសារត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ ផ្នែកយុវនារី ប្រើថេរវេលា១៣.០៥វិនាទី រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី០៤ មីនា ២០១២ យុវសិស្ស អ៊ុម វុទ្ធឡេង រៀនថ្នាក់ទី១២ “ង” ចូលរួមការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម-មធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ ផ្នែកយុវជន លោតបាន៤.៩៧ម៉ែត្រ និងយុវសិស្ស សេង វួចអ៊ី ថ្នាក់ទី១០ “ក” ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ ផ្នែកយុវជន លោតបាន៣.៥១ម៉ែត្រ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី០៩ មីនា ២០១២ យុវសិស្ស ភិន ដាថានីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ខ” ចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធី ល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់ជាតិលើកទី៥ ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ នៅស្ថានីយទរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា រួមសហការជាមួយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ហើយយុវសិស្ស ភិន ដាថានីន ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការប្រកួតប្រជែងល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់តបន់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង១០។
 • ថ្ងៃទី៣១ មីនា ២០១២ យុវសិស្ស អ៊ុម វុទ្ធឡេង រៀនថ្នាក់ទី១២ “ង” ចូលរួមការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងឯកទូទាំងប្រទេស ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ ផ្នែកយុវជន លោតបាន៥.៣១ម៉ែត្រ នៅខេត្តកំពត រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
 • ថ្ងៃទី២០ ឧសភា ២០១២ យុវសិស្ស៨រូប ទទួលបានជ័យលាភីលើការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្ម អបអរសាទរទិវាអត្តពលកម្មពិភពលោកលើកទី១៧ ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន២២៦នាក់ មកពីសាលាចំនួន០៧ និងក្លិបចំនួន០៣ រៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរអត្តពលកម្មស័្មគ្រចិត្ត៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាជ័យលាភីលេខ
គឹម រតនៈ៩ករត់ល្បឿន៥០ម៉ែត្រ
លី វួចស៊ីង៨ករត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ
ងួន សូនីតា៦ខរត់ល្បឿន៥០ម៉ែត្រ
តាន់ តារាវត្តី៧ករត់បណ្តាក់៥០ម៉ែត្រx៤
លី វួចស៊ីង៨ករត់បណ្តាក់៥០ម៉ែត្រx៤
ឃៀម លីលី៨ករត់បណ្តាក់៥០ម៉ែត្រx៤
ហែម ម៉ាណែត៨ខរត់បណ្តាក់៥០ម៉ែត្រx៤
ហុក ស្រីពេជ្រ៨ខលោតចម្ងាយ
ឌុល ឧត្តមបណ្ឌិត១២គចោលដុំដែក

 

 • ថ្ងៃទី២៤-២៧ ឧសភា ២០១២ យុវសិស្ស តែ អ៊ុយគុយ យុវសិស្ស តែ អ៊ុយពូ រៀនថ្នាក់ទី៧ “ក” និងយុវសិស្ស គឹម ចាន់ភារយុទ្ធ រៀនថ្នាក់ទី៨ “ក” ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើវិញ្ញាសាវាយកូនឃ្លីលើតុ ក្នុងការប្រកួតជាក្រុមផ្នែកយុវជនក្រោមអាយុ១៥ឆ្នាំ ដណ្តើមពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុន RAT SOKHORN INCORPORATION CO., LTD. ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ ដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកម្ពុជា។
 • ថ្ងៃទី២១ មិថុនា ២០១២ សិស្សថ្នាក់ទី៦ ចំនួន១៦៦នាក់ ប្រឡងជាប់បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ១០០% នៅ មណ្ឌលប្រឡងសាលាបឋមសិក្សាភូមិ៧។
 • ថ្ងៃទី១៦-១៧ កក្កដា ២០១២ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន១៦៥នាក់ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិជាប់១០០% នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ ក្នុងចំណោមសិស្សសរុបប្រចាំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន៥៦២នាក់។ ក្នុងនោះនិទ្ទេសល្អ៤១នាក់ (ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេសល្អក្នុងមណ្ឌលប្រឡង ៦៩នាក់ ស្មើនឹង៥៩.៤២%) និទ្ទេសល្អបង្គួរ១០១នាក់ (ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេសល្អបង្គួរក្នុងមណ្ឌល ប្រឡង២៩៥នាក់ ស្មើនឹង៣៤.២៣%) និងនិទ្ទេសមធ្យម២៣នាក់ (ក្នុងចំណោមសិស្សនិទ្ទេសមធ្យមក្នុង មណ្ឌលប្រឡង១៨៥នាក់ ស្មើនឹង ១២.៤៣%)។
 • ថ្ងៃទី០៦-០៧-០៨ សីហា ២០១២ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន២៥៩នាក់ ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន២៥៨នាក់ ដែលក្នុងនោះនិទ្ទេស B=៩៧នាក់, និទ្ទេស C=១២០នាក់, និទ្ទេស D=៣៩នាក់, និទ្ទេស E=០២នាក់, និទ្ទេស F=០១នាក់
 • ថ្ងៃទី០៣ សីហា ២០១២ យុវសិស្ស ភិន ដាថានីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ខ” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំងរួមជាមួយយុវសិស្ស ទឹម ច័ន្ទសិរីរ័ត្ន រៀននៅថ្នាក់ទី១២ “គ២” នៃវិទ្យាល័យ ឥន្រ្ទទេវី និងយុវសិស្ស យ៉ង់ មុនីឧត្តម រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ឆ១” នៃវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម សន្ធរម៉ុក តំណាង ឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងក្នុង “កម្មវិធីល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់តំបន់លើកទី៥” ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ ប្រព្រឹត្តទៅ នៅប្រទេសកម្ពុជា។
 • ថ្ងៃទី០៤ សីហា ២០១២ យុវសិស្ស ភិន ដាថានីន រៀននៅថ្នាក់ទី១១ “ខ” តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីប្រទេសប្រុយណេ និងប្រទេសហ្វីលីពីន បានដណ្តើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធីល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់តំបន់លើកទី៥ ជាលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ ប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេស កម្ពុជា។
 • ថ្ងៃទី០៨ កញ្ញា ដល់០៧ តុលា ២០១២ ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ អន្តរទ្វីប នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងសាលជ្រើសរើស ជើងឯក Sponsor Fultsal Cup ២០១២ រៀបចំឡើងដោយ HERO KING សហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ក្នុងនោះមាន៣២ក្រុមចូលរួមប្រកួត នៅទីលាន 3G រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ២០១២ យុវតី ចាប ច័ន្ទចំរើនរក្សា ថ្នាក់ទី១២គ, យុវតី ឡុង សុជាតា ថ្នាក់ទី១២ខ, យុវតី លាង សុគន្ធា ថ្នាក់ទី១២ឃ, យុវសិស្ស ប៉ែន ចាន់ដារ៉ូ ថ្នាក់ទី១២ខ, និងយុវសិស្ស វរៈ ថានិត ថ្នាក់ទី១២ក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យុវវ័យស្តីពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ រៀបចំដោយអង្គការកម្ពុជាអប់រំ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ (CHEC) នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ។
 • ថ្ងៃទី១២ និង១៦ ធ្នូ ២០១២ យុវសិស្ស វរៈ ថានិត ថ្នាក់ទី១២ក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ វគ្គជម្រុះទី១ (ក្នុងក្រុមជាមួយនឹងសាលាឯកជន០៣រូបផ្សេងទៀតតំណាងឱ្យរាជធានីភ្នំពេញ ៖ សាលាអន្តរជាតិប៊ែលធី, សាលាអន្តរជាតិសង្ហិបុរី និងសាលាវេសឡាញន៍ “ក្នុងក្រុម២”) ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងស្តីពីបេតិកភណ្ឌ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងចំណោមសិស្សចូលរួមចំនួន១០ក្រុម មកពីសាលាចំណេះទូទៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តចំនួន០៧ ព្រមទាំង ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា ក្នុងចំណោម សិស្សចូលរួមចំនួន០៤ក្រុម មកពីសាលាចំណេះទូទៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តចំនួន០៣ ដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអាជ្ញាធរអប្សរា ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ អាជ្ញាធរ ជាតិព្រះវិហារ អង្គការយូនីស្កូ (UNESCO) រួមជាមួយអង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក (សិស្សរាជធានី ភ្នំពេញមាន០២ក្រុម ដែលបានទៅចូលរួម គឺក្រុមសាលារដ្ឋមួយក្រុម និងមួយក្រុមទៀតគឺសាលាឯកជន ដែលសាលាឯកជនក្នុងនោះមានសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ផងដែរ)។

លាក់អត្ថបទ

២០១៣

 • ថ្ងៃទី១៩ មករា ២០១៣ សិស្សថ្នាក់ទី១២ក ចំនួន០៥រូប (ក្រុមតែមួយ) មានយុវតី សយ សម្ផស្ស, យុវសិស្ស ម៉ារ បូរមិន្ទ, យុវសិស្ស ច័ន្ទ ពិរុណ, យុវសិស្ស ទុំ ពុទិ្ធបុរិន្ទ, និងយុវសិស្ស ចៅ គីមសាន់ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងប្រកួតការតាំងពិព័រណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម របស់សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។ ជ័យលាភីនេះ សិស្សានុសិស្សបានជ្រើសយក ប្រធានបទចូលរួមប្រកួតស្តីអំពី រលកសំឡេងដើរតាមពន្លឺ ដោយប្រើប្រាស់ជាភាសាងង់គ្លេស ហើយ រង្វាន់ដែលសិស្សានុសិស្សទទួលបានពីការប្រកួតរួមមាន បណ្ណសរសើរ អាហារូបករណ៍ ៥០% សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេល៤ឆ្នាំ និងថវិកាលើកទឹកចិត្តចំនួន ៧៥០,០០០៛ (ប្រាំពីរសែនប្រាំម៉ឺនរៀល) និងគ្រូដឹកនាំទទួលបានថវិកាចំនួន៤០០,០០០៛ (សែសិបម៉ឺនរៀល)។
 • ថ្ងៃទី១៤-១៥ កុម្ភៈ ២០១៣ យុវសិស្ស យ៉ង់ មុនីឧត្តម ភេទប្រុស ថ្នាក់ទី១២ “ក” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែផ្នែករូបវិទ្យា ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម បឹងកេងកង។
 • ថ្ងៃទី២៤ និង២៨ កុម្ភៈ ២០១៣ សិស្សចំនួន០៥រូប ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម និងមធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

បង្ហាញបន្ថែម

ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាជ័យលាភីលេខ
លី វួចស៊ីងស្រី៩ករត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ
តាន់ តារាវត្តីស្រី៨កលោតចម្ងាយ
កែវ មុយលៀងស្រី៧គចោលដុំដែក
គ្រី សុខលីស្រី៨ឃរត់ចម្ងាយ០៣គីឡូម៉ែត្រ
ឡាយ វិរៈប្រុស៩កដើរចម្ងាយ០៨គីឡូម៉ែត្រ

 

 • ថ្ងៃទី០៥ និង០៧ មីនា ២០១៣ ក្រុមកីឡាការិនីចំនួន១២រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើវិញ្ញាសាបាល់ទះ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម និងមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។ សិស្សនារីចំនួន១២រូបមាន៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមថ្នាក់ទី
ឯម វ៉ាច័ន្ទគ្រឹស្នា៧ឃ
ស្រ៊ុន លីគាង៨គ
ហេង ធីតាកនិ្នកា៨គ
ហេង ធីតាបញ្ចនី៩ក
ប៉ែន រតនា៩ខ
យូ ប៊ុននីតា៩ខ
រឿង ឧសភាវីន១០ខ
សៀ លីនណា១០ខ
ខេងឡាយ លក្ខណ៍លិកា១០ខ
១០ឡៅ សេងហុង១០គ
១១ម៉ិច គឹមហាណា១១ក
១២អ៊ុត សូដាឡែន១១ឃ

 

 • ថ្ងៃទី០១-០៧ មេសា ឆ្នាំ២០១៣ យុវសិស្ស យ៉ង់ មុនីឧត្តម ភេទប្រុស ថ្នាក់ទី១២ “ក” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួល​​​បាន​ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩ ក្នុង​ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ​​ផ្នែករូបវិទ្យា ទូទាំ​​​ង​​​ប្រទេស ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣ នៅ​មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស ខេត្តបាត់ដំបង។
 • ថ្ងៃទី០៣ មេសា ២០១៣ យុវសិស្ស ភិន ដាថានីន ភេទប្រុស ថ្នាក់ទី១២ “ខ” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបាន​ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើការ​ប្រឡង​ស្នាដៃតែងនិពន្ធកំណាព្យសិស្ស​មធ្យម​សិក្សា​ចំណេះទូទៅ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី “អ្វីៗ​ទាំងអស់ដើម្បីវឌ្ឍនភាព​វប្បធម៌ជាតិ” ដើម្បីអបអរ​សាទរ​ទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣ មីនា លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៣ ដែល​រៀបចំឡើងដោយ​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សហការនឹងក្រសួង​វប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈ (ទទួលរង្វាន់ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជ័យ ចាប រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងអប់រំ)។
 • ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ២០១៣ យុវសិស្ស​ចំនួន០២រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបាន​ជ័យលាភី​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កីឡាអត្តពលកម្មជាលក្ខណៈអបអរទិវាអត្តពលកម្មពិភពលោកលើកទី១៨ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៣ លើវិញ្ញាសារត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ នៅពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិអូឡាំពិក ដែលរៀបចំ​ដោយសហព័ន្ធ​ខ្មែរ​អត្តពលកម្មស្ម័គ្រចិត្ត។ យុវ​សិស្ស​​​​​​ចំនួន០២រូបមាន៖

 

ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីល្បឿនរត់ជ័យលាភីលេខ
លី វួចស៊ីងស្រី៩ក១២វិនាទី ៥៦
កែវ មុយលៀងស្រី៧គ១៣វិនាទី ៣១

 

 • ថ្ងៃទី២៧ ឧសភា ដល់០៤ មិថុនា ២០១៣ ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ អន្តរទ្វីប នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើការប្រកួតបាល់ទាត់ ក្នុងការប្រកួតកីឡាមហាជនជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមកីឡាករជ័យលាភីចំនួន២០រូប រួមមានឈ្មោះ៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមថ្នាក់ / កម្រិត / តួនាទី
វឹត សុវណ្ណដែន១០ខ
អ៊ា ឆៃហ្វុង១១ខ
ហ៊ុយ ប៊ុនឈិន១២ក
នាង សុវ៉ាតដាវីត១២ឃ
ហ៊ីង សត្យា១២ឃ
ស៊ុយ សុគន្ធារ៉ា១២ឃ
សែម សុវត្ថិLevel​ 7
សៀង រតនអតីតសិស្ស
សុខ គីមហុងអតីតសិស្ស
១០មាស សាំយូអែលអតីតសិស្ស
១១អ៊ី សុធារិទ្ធអតីតសិស្ស
១២កែវ ស៊ុយថេងអតីតសិស្ស
១៣ជាម ច័ន្ទសុភ័ក្រ្តាអតីតសិស្ស
១៤លី សុតុល្យអតីតសិស្ស
១៥សរ គីមស្រៀងអតីតសិស្ស
១៦វង្ស ដារ៉ាអតីតសិស្ស
១៧តាំង ហ៊ួតអតីតសិស្ស
១៨បូ សុភាអតីតសិស្ស
១៩អ៊ុច បញ្ញាសិទ្ធអតីតសិស្ស
២០សែម ពេជ្របុគ្គលិក

 

 • ថ្ងៃទី៣០ ឧសភា ២០១៣ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អតីតសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស​ចំនួន១២រូប នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបាន​ជ័យលាភី​​ក្នុង​ការប្រកួត​កីឡា​មហាជន​ជ្រើសរើសជើងឯក​រាជធានី​​ភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៣ នៅពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិអូឡាំពិក​ រៀបចំ​ដោយ​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង​កីឡា​​រាជធានីភ្នំពេញ។ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អតីតសិស្ស និងសិស្ស​ជ័យលាភី​មាន៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទី/តួនាទីវិញ្ញាសាលទ្ធផលជ័យលាភីលេខ
កែវ មុយលៀងស្រី៧គលោតកម្ពស់១.២០ម៉ែត្រ
ម៉ាត់ គីមជូស្រី៧គដើរចម្ងាយ​៥គីឡូម៉ែត្រ៥០នាទី ២២វិនាទី ៧៦
តាន់ តារាវត្តីស្រី៨ករត់ចម្ងាយ៥គីឡូម៉ែត្រ៤២នាទី៣៤វិនាទី ៤១
លី វួចស៊ីងស្រី៩ករត់ល្បឿន១០០ម៉ែត្រ១៥វិនាទី ៤៩
ឡាយ វិរៈប្រុស៩កដើរចម្ងាយ១០គីឡូម៉ែត្រ១ម៉ោង ៣១នាទី ៤៣វិនាទី ១១
សេង វួចអ៊ីស្រី១១កលោតចម្ងាយ៣.២០ម៉ែត្រ
ឌុល ឧត្តមបណ្ឌិតប្រុសអតី.សិស្សចោលដុំដែក៧.៨៧ម៉ែត្រ
អ៊ុម វុទ្ធឡេងប្រុសអតី.សិស្សលោតចម្ងាយ៤.៩៩ម៉ែត្រ
ស៊្រាង មុន្នីប្រុស១២ឃរត់ល្បឿន១០០ម៉ែត្រ១២វិនាទី ៧៩
១០មាស សុធីឫទ្ធិប្រុសអតី.សិស្សលោតកម្ពស់១.៤០ម៉ែត្រ
១១ឡុង វាសនាស្រីគ្រូចោលដុំដែក៦.០៦ម៉ែត្រ
១២គុជ វុទ្ធីប្រុសគ្រូរត់ចម្ងាយ១០គីឡូម៉ែត្រ១ម៉ោង ២៣នាទី ២៤វិនាទី ២៨
 • ថ្ងៃទី២៥ មិថុនា ២០១៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦ សរុប១៦៧នាក់ ប្រឡងជាប់បឋមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ ១០០% នៅ មណ្ឌលប្រឡងសាលាបឋមសិក្សាភូមិ៧។
 • ថ្ងៃទី០៥-០៧ សីហា ២០១៣ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុប២៦១នាក់ ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ៩៩.២៣% ដែលក្នុងនោះ៖
និទ្ទេស.ចំនួនសិស្សជាប់ឈ្មោះសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A
A០៣ហួរ ចន្រ្ទមណីរ័ត្ន (ស្រី) ថ្នាក់ទី១២ក
B៩៥ផេង សុភាពម៉ូលីកា (ស្រី) ថ្នាក់ទី១២ក
C១២៨យ៉ង់ មុនីឧត្តម (ប្រុស) ថ្នាក់ទី១២ក
D៣១
E០២
 • ថ្ងៃទី១៦-១៧ កញ្ញា ២០១៣ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចូលរួមក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ទាំងអស់បានជាប់ ១០០% នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ ៖
និទ្ទេសចំនួនសិស្សជាប់ចំនួនសិស្សនិទ្ទេសល្អក្នុងមណ្ឌលប្រឡងសរុប
ល្អ៦៥១២៩
ល្អបង្គួរ១០៩៣០៨
មធ្យម០៧៨៩
 • ថ្ងៃទី១៩-២១ វិច្ឆិកា ២០១៣ សិស្សចំនួន០៧រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួតកីឡាហែលទឹក ជ្រើសរើសឯកដណ្តើមពានរង្វាន់ ខេស៊ីម៉េន លើកទី៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ នៅអាងហែងទឹកនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក រៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែល ទឹក។ សិស្សចំនួន០៧រូប មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទី
យុវសិស្ស ជា ចន្ថាប្រុស៦ឃ
យុវសិស្ស ឈុន ដានិតប្រុស៦គ
យុវសិស្ស កាំង តាក់ឆាយប្រុស៦ក
យុវសិស្ស សុខ សេងខាយប្រុស៦ក
យុវសិស្ស ហ៊ាង គីមបាក់ប្រុស៩ង
យុវសិស្ស ជូ ចាន់លីដាស្រី៨ក
យុវសិស្ស ទ្រី គឹមនាងស្រី៨គ
 • ថ្ងៃទី០២-១០ ធ្នូ ២០១៣ សិស្ស និងអតីតសិស្ស នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ចំនួន០៤រូប ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងសិស្ស និស្សិតអាស៊ាន និងកោះជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក នៅប្រទេសជប៉ុន។
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទី
យុវសិស្ស ឌួង វិរៈប្រុស១២ឃ
យុវសិស្ស នេត ឥន្ទនរាសទ្ធីដ្ឋេពប្រុសអតីតសិស្ស
យុវសិស្ស រ៉េត មុនីនាថស្រីអតីតសិស្ស
យយុវសិស្ស សុង ពេជ្រប៉ូលីនស្រីអតីតសិស្ស

លាក់អត្ថបទ

២០១៤

 • ថ្ងៃទី១១ មករា ២០១៤ យុវសិស្ស ផាង ម៉ូលីតា យុវសិស្ស ស្រី ច័ន្ទផល និងយុវសិស្ស រ័ត្ន ប៉ោថេង ថ្នាក់ទី១២ក នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួត ការតាំងពិព័រណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម របស់សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ ដឹកនាំដោយ លោកគ្រូ ប៉ឹក ប៊ុនបញ្ញា គ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យា លើប្រធានបទស្តីអំពី Stirling Engine ក្នុងការចូលរួម ប្រឡងដោយប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេស ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងនោះរង្វាន់ទទួលបានមានបណ្ណ សរសើរ និងទឹកប្រាក់ចំនួន៥០០,០០០ (ហាសិបម៉ឺនរៀល) និងគ្រូដឹកនាំទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន៤០០,០០០ (សែសិបម៉ឺនរៀល)។
 • ថ្ងៃទី២៤-២៧ កុម្ភៈ ២០១៤ សិស្សចំនួន០៨រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម និងមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ សិក្សា២០១៣-២០១៤ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ៖

បង្ហាញបន្ថែម

៨ឡាយ វិរៈប្រុស១០ឃដើរ៨គីឡូម៉ែត្រ៨

ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាចំណាត់ថ្នាក់លេខ
លី ជុងឆាយប្រុស៦កលោតចម្ងាយ
កែវ មុយលៀងស្រី៨គរត់១០០ម៉ែត្រ
ឈ ពាណិជ្ជប្រុស៨ខដើរ៤គីឡូម៉ែត្រ
ឃៀម លីលីស្រី១០កលោតចម្ងាយ
អៀង ស្រីនិចស្រី៩គចោលដុំដែក3
ម៉ាត់ គីមជូស្រី៨គដើរ៨គីឡូម៉ែត្រ
មុនី ម៉ូនីតាស្រី១០ឃដើរ៤គីឡូម៉ែត្រ
 • ថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ២០១៤ អតីតសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១០-២០១១ នៃសាលារៀន ឈ្មោះ សួស សារុន (ប្រុស) និង ប៊ុនថន សមាវត្តី (ស្រី) ត្រូវបានជាប់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងនិស្សិតកម្ពុជា ទៅចូលរួមការប្រកួតសវនការស្ដីពីនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ (ICRC) នៅថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា នៅទីក្រុងហុងកុង។
 • ថ្ងៃទី១០ មីនា ២០១៤ សិស្សានុសិស្ស អតតីតសិស្ស និងបុគ្គលិកចំនួន១០នាក់ នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាមហាជនក្របខណ្ឌក២ ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ រៀបចំដោយ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។
 • ថ្ងៃទី០៥-០៦ មេសា ២០១៤ សិស្សម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថាន និងសិស្សចំនួន០២នាក់ នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតការ៉ាតេ-ដូ ពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត សុក ស៊ីផាន់ណា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់/កម្រិតក្របខណ្ឌប្រកួតចំ. លេខ
ជូ ស៊ូមេដ្ឋាស្រីKid 8Bកុមារីអាយុក្រោម១០ឆ្នាំ
ប៊ូ ខេមរៈបុត្រប្រុសកុមារីអាយុក្រោម១០ឆ្នាំ
ឆេង គឹមឡុងប្រុស៦គកុមារីអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃទី០៥ មេសា ២០១៤ សិស្សចំនួន១០រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតសំណួរល្បងប្រាជ្ញា គណិតវិទ្យា នៅសាលាអន្តរជាតិ ហ្សាម៉ាន់ ដែលក្នុងនោះមានសិស្សចូល រួមប្រកួតប្រជែងចំនួន១០០០នាក់ មកពីសាលារដ្ឋ និងឯកជនជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ សិស្ស ជ័យលាភីរួមមាន៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីការប្រកួតតាមកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់លេខ
រាត់ កំរងវីរៈយុត្តប្រុស៦គបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)
ប៊ុន ស្រីពេជ្រស្រី៦គបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)
សួន ច័ន្ទធីតារ័តន៍ស្រី៦ខបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)
រណារ៉ែន រតនៈភួងស្រី៦គបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)
ម៉ាក់ ហេងគង្គារស្រី៥ខបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)
សេង គឹមស្រ៊ុនប្រុស៦ខបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)២០
ឃុន សុភីលីនស្រី៦គបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)២២
លី អ៊ីហ័រស្រី៦ខបឋមសិក្សា(ថ្នាក់ទី៥ និងទី៦)២៨
ស្រី ច័ន្ទផលប្រុស១២កមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
១០ទា ភិចសាងស្រី១២កមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 • ថ្ងៃទី១០ ឧសភា ២០១៤ សិស្សចំនួន០៥រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មអបអរសាទរទិវាអត្តពលកម្មពិភពលោក លើកទី១៩ ដែលប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ។ សិស្សជ័យលាភីរួមមាន៖
ល.រ.គោត្តនាម​-នាមភេទថ្នាក់វិញ្ញាសាចំណាត់ថ្នាក់លេខ
កែវ មុយលៀងស្រី៨គរត់ល្បឿន៦០ម៉ែត្រ
រត់បណ្តាក់
អៀង ស្រីនិចស្រី៩ករត់បណ្តាក់
មុនី ម៉ូនីតាស្រី១០ករត់បណ្តាក់
ឃៀម លីលីស្រី១០ករត់បណ្តាក់
ឡាយ វិរៈប្រុស១០ឃចោលដុំដែក
 • ថ្ងៃទី២៧-៣០ ឧសភា ២០១៤ ក្រុមកីឡាអន្តរទ្វីប នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ ដណ្តើមពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ និងទិវាចម្រើនជន្មាយុ៨០ ឈាងចូល៨១ឆ្នាំ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រព្រឹត្តទៅនៅ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់/កម្រិតការប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់
ទន់ សុធារតនស្រី១១ឃឯកត្តជន
វេង ប៊ុនឡុងប្រុស១២ខក្រុម3
3ឆាត់ ប៊ុនតុងប្រុស1A (Aii)
ស៊ិន ពិសាលប្រុសAEP (Aii)
 • ថ្ងៃទី០៦ មិថុនា ២០១៤ ក្រុមកីឡាអន្តរទ្វីប នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្ម លើវិញ្ញាសារត់បណ្តាក់ ១០០ម៉ែត្រ ដែលរៀបចំដោយសាលាញូវហ្គេតវ៉េអន្តរជាតិ ប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថថ្នាក់ទីចំណាត់ថ្នាក់
កែវ មុយលៀងស្រី៨គ
ឃៀម លីលីស្រី១០ក
អៀង ស្រីនិចស្រី៩គ
មុនី ម៉ូនីតាស្រី១០ក
ម៉ម គង់ពិសិដ្ឋប្រុស១១ខ
អ៊ា ឆៃហ្វុងប្រុស១២ខ
នាង សុវ៉ាតសុដាវីតប្រុសអតីតសិស្ស
ស៊ុយ សុគន្ធារ៉ាប្រុសអតីតសិស្ស
 • ថ្ងៃទី១៤-១៥ កក្កដា ២០១៤ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន២៧៣នាក់ ចូលរួមក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិជាប់ ចំនួន២៦៩នាក់ ធ្លាក់០៤នាក់ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ៖
និទ្ទេសចំនួនសិស្សភាគរយ
ល្អ១០៣៣៧.២៨%
ល្អបង្គួរ១៣៩៥០.៩២%
មធ្យម២៧៩.៨៩%
ធ្លាក់០៤១.៤៦%
 • ថ្ងៃទី០៤ សីហា ២០១៤ និង១៣ តុលា ២០១៤ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ០៤ សីហា ២០១៤ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរឹតបន្តឹងការប្រឡង សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទូទាំងប្រទេសបានប្រឡងជាប់ត្រឹមតែ២៥.៧២% សិស្សថ្នាក់ទី១២ (AIS) សរុប២៧៥នាក់ បានប្រឡង ជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី១ ចំនួន១៩៥នាក់ ស្មើនឹង៧០.៩១% មានអត្រាជាប់ច្រើនលើសសាលាឯកជននានាទូទាំងប្រទេស។ ចំពោះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី២ សម័យប្រឡង ១៣ តុលា ២០១៤ សិស្សប្រឡងជាប់បន្ថែមចំនួន៧១នាក់ ដែលសរុបការប្រឡង លើកទី១ និងទី២ មានចំនួនសិស្សជាប់សរុប២៣៦នាក់ ស្មើនឹង ៨៥.៨២% (សិស្សប្រឡងជាប់ទូទាំង ប្រទេសមានត្រឹមតែ ៤០.៦០% និងនិទេ្ទស A ចំនួន១១នាក់)។ ក្នុងនោះមាន៖
និទ្ទេសBCDE
ចំនួនសិស្សជាប់លើកទី១០៤២០២៧១១៤
ចំនួនសិស្សជាប់លើកទី២០០០០០០៧១
សរុប០៤២០២៧១៨៥
២៣៦ = ៨៥.៨២%
 • ថ្ងៃទី០៨-១១ តុលា ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Aii & AIS) ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញឱ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំទិវាយុវជនអាស៊ានលើកទី២០ និងទទួលពាន់រង្វាន់អង្គភាពឆ្នើម TAYO អាស៊ានលើកទី៩ ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងបង់ដាសេរីមេហ្គាវ៉ាន់ ប្រទេសប្រ៊ុយណេ។
 • ថ្ងៃទី២០ វិច្ឆិកា ២០១៤ សិស្សានុសិស្សចំនួន០៥រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងវេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សាស្វែងអំពីការលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ក្រោមប្រធានបទ “មិត្តល្អកើតចេញពីការប្រតិបត្តិនៃសីលធម៌” នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា រៀបចំឡើងដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជន និងគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី និងគ្រួសារខ្មែរ (គ.ជ.ស.ស.ខ.) ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវកត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាប្រធានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ជាប្រធាន៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង
លឹម រ័ដ្ឋធីតាស្រី១១កការិយាល័យកណ្តាល
ម៉ារ ភួងពេជ្ជរ៉ាស្រី១១កការិយាល័យកណ្តាល
លី ហុងសៀងប្រុស១១កការិយាល័យកណ្តាល
លូ យូអ៊ីស្រី១០កសាខាទួលគោក
ប៊ុន ខាំមូនណ័ត្ថសុតាស្រី១១ខសាខាទួលគោក
 • សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានការគាំទ្របើកដំណើរការសាខាថ្មីនៅសាខាទួលគោក ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥។

លាក់អត្ថបទ

២០១៥

 • ថ្ងៃទី០៨ មករា ២០១៥ ក្រុមកីឡាករហែលទឹក អន្ដរទ្វីប ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកយុវជនហែលទឹកលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹក ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ខេស៊ីម៉េន ប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទី
ណុប សុផានុប្រុស៧ង
ជា ចិន្តាប្រុស៧ង
ឈុត ដានិតប្រុស៧ង
កាំង តាក់ឆាយប្រុស៧ង

បង្ហាញបន្ថែម

 • ថ្ងៃទី២៥-២៦ មករា ២០១៥ សិស្សចំនួន១១រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីលើវិញ្ញាសាអត្តពលកម្ម ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម-មធ្យមសិក្សារាជធានីភ្នំពេញ ជ្រើសរើសជើងឯក ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅវិទ្យាល័យ បឹងត្របែក៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមអត្តលេខភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាចំណាត់ថ្នាក់
ឃឹម សុធានុតTKm០១៦៦ស្រី១០កចោលដុំដែក
កែវ មុយលៀងm៣១៣៦ស្រី៩គរត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ
វង្ស សុក្រិតTKb០១២២ប្រុស៦ករត់ចម្ងាយ៦០ម៉ែត្រ
ឆេង គឹមឡុងm៤៥៣៧ប្រុស៧ឃដើរចម្ងាយ៨គីឡូម៉ែត្រ
អៀង ស្រីនិចTKm០២៤៤ស្រី១០ករត់ល្បឿន៨០ម៉ែត្រ
រស្មី សិរិវេជ្ជកាm៤១០៩ប្រុស៧កដើរចម្ងាយ៤គីឡូម៉ែត្រ
សុង ឡាយគីមTKm០០៩២ស្រី៨កដើរចម្ងាយ៤គីឡូម៉ែត្រ
ទុនចាន់ លក្ម្សីm៣១៥៩ស្រី៩ខដើរចម្ងាយ៤គីឡូម៉ែត្រ
ឃឹម សុធានុតTKm០១៦៦ស្រី១០កចោលដុំដែក
១០មុនី ម៉ូនីតាm២២៩៦ស្រី១១ករត់ល្បឿន៣គីឡូម៉ែត្រ
១១វេង មួយអ៊ីm៤០៥៩ស្រី៨ករត់ល្បឿន៣គីឡូម៉ែត្រ
 • ថ្ងៃទី២៦ មករា ២០១៥ ក្រុមកីឡាការិនីបាល់បោះ អន្ដរទ្វីប ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ និងក្រុមកីឡាការិនីបាល់ទះ អន្ដរទ្វីប (AIS) ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋម-មធ្យមសិក្សា រាជធានីភ្នំពេញ ជ្រើសរើសជើងឯក ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក។
 • ថ្ងៃទី០៥ មីនា ២០១៥ យុវសិស្ស តេង ស៊ាវឡាង ថ្នាក់ទី១២ “ខ” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង (ការិយាល័យកណ្តាល) ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើស សិស្សពូកែផ្នែកអក្សរ សិល្ប៍ខ្មែរ ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យបាក់ទូក។
 • ថ្ងៃទី១០-២០ មីនា ២០១៥ សិស្សចំនួន១១រូប នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីលើវិញ្ញាសាអត្តពលកម្ម ក្នុងការប្រកួតកីឡាមហាជនក្របខណ្ឌក២ ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានី ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅវិទ្យាល័យ ជាស៊ីម បឹកកេងកង៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាចំណាត់ថ្នាក់
កែវ មុយលៀងស្រី៩គរត់១០០ ម៉ែត្រ
ឃឹម សុធានុតស្រី១០កចោលដុំដែក1
ឃៀម លីលីស្រី១១កលោតចម្ងាយ
ឡាយ វិរៈប្រុស១១កចោលដុំដែក
ឡេវ ច័ន្ទរៀមប្រុស១២ខលោតចម្ងាយ
ឆេង គឹមឡុងប្រុស៧ងរត់ចម្ងាយ១០គីឡូម៉ែត្រ
ស៊ុនលី ច័ន្ទសិទ្ធាប្រុស៩ករត់១០០ម៉ែត្រ
គន់ រីណាស្រី៩ចលោតកម្ពស់
ឆន ស៊ីវម៉ីស្រី១១ខដើរ៥គីឡូម៉ែត្រ
១០ហ៊ាង ស៊ីវហ័រប្រុស១១កលោតកម្ពស់
១១លី ឈុនផេងស្រី១២ខដើរ១០គីឡូម៉ែត្រ
 • ថ្ងៃទី២០ មីនា ២០១៥ សិស្សចំនួន០៥រូប ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងប្រជែងភាសាអង់គ្លេស TOEFL Primary និង TOEFL Junior ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ (TOEFL Primary and Junior Challenge 2014 by iiG) នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន IIG Education Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពផ្នែកអប់រំ និងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយ គត់របស់ ETS (នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័តថ្នាក់ជាតិមានសិស្សចូលរួមចំនួន១០០នាក់មកពីសាលា និងវិទ្យាស្ថាន អប់រំធំៗជាង១០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ តែចម្រាញ់យកតែសិស្ស៩នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដោយចែកចេញជាបី ប្រភេទ គឺ TOEFL Primary step1 ពីថ្នាក់ទី២ និងទី៣, TOEFL Primary step2 ពីថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦, និង TOEFL Junior ពីថ្នាក់៧ ដល់ទី៩ ដែលអ្នកឈ្នះមកពីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ និង ICS)។ ក្នុងនោះសិស្សសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមអត្តលេខភេទថ្នាក់ទីពិន្ទុចំណាត់ថ្នាក់Step (iiG)
សាន សុខរីហ្សាb1267ស្រី៦គ៨៥០Primary 2
ពិសិដ្ឋ ពេជ្រច័ន្ទបូរមីb2656ស្រី៣គ២២៧Primary 1
ជា តាន់សូលីពb2811ស្រី៨ខ៨២០Primary 2
សិទ្ធិ រតនៈទេពីm3752ស្រី៨ខ៨៧TOEFL Junior
សួន សាន់ដេវិដb2921ប្រុស៥ក៨២០Primary 2
 • ថ្ងៃទី២៤ មីនា ២០១៥ យុវសិស្ស ពៅ សុខុម ថ្នាក់ទី១១ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងគូរគំនូរក្នុងកម្មវិធី LG AKA Design Competition ហើយធ្វើបទបង្ហាញ (បទបង្ហាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Limkokwing University, phnom penh) ទទួលបានការគាំទ្របានច្រើនជាងគេពីមហាជនតាមរយៈហ្វេសប៊ុក និង ដែលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលរៀបចំដោយឡើងដោយក្រុមហ៊ុន G Gear Co., Ltd។
 • ថ្ងៃទី២៤ មេសា ២០១៥ យុវសិស្ស តេង ស៊ាវឡាង ថ្នាក់ទី១២ “ខ” នៃសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង (ការិយាល័យកណ្តាល) ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែផ្នែកអក្សរ សិល្ប៍ខ្មែរ ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ នៅមណ្ឌលប្រឡងអនុវិទ្យាល័យ មិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។
 • ថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៥ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន៣៥៥នាក់ ចូលរួមក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិជាប់ ចំនួន៣២៩នាក់ ស្មើនឹង៩២.៦៨% (ធ្លាក់២៦នាក់) នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ ដែលក្នុងនោះមាន៖
និទ្ទេសចំនួនសិស្សចំនួនសិស្សសរុបក្នុងមណ្ឌល
ល្អ៣៤៦៥
ល្អបង្គួរ១៥៣២៧៧
មធ្យម១៤២២៧៨
 • ថ្ងៃទី១៧ សីហា ២០១៥ សិស្សឈ្មោះ ម៉ាក់ ហេងគង្គារ (ស្រី) ថ្នាក់ទី៦ “ខ” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតគណិតវិទ្យា ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្រ្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលើកទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (មានបេក្ខជនគណិតវិទ្យា៦រូប និងវិទ្យាសាស្រ្ត៦រូប ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ) តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទៅប្រកួតទៅចូលរួមប្រកួតនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ។
 • ថ្ងៃទី១៩ សីហា ២០១៥ យុវសិស្ស សំណាង វីរៈបុត្រ (ប្រុស) ថ្នាក់ទី៩ “គ” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាកីឡាករវាយកូនឃ្លីលើតុ តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមប្រកួតកីឡា Pacific School Games លើកទី៨ ប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋ Adelaide នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នាថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (ជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករ ៣រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលប្រកួត)។
 • ថ្ងៃទី២៤ សីហា ២០១៥ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន៣៣៩នាក់ (សាខាម៉ៅសេទុងចំនួន២៨៦នាក់ និងសាខាទួលគោកចំនួន៥៣នាក់) បានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន២៩៦នាក់ ស្មើនឹង៨៧.៣២% (សាខាម៉ៅសេទុងជាប់ចំនួន២៥៥នាក់ ស្មើនឹង៨៩.១៦% និងសាខាទួលគោកជាប់ចំនួន៤១នាក់ ស្មើនឹង៧៧.៣៦%)។ (លទ្ធផលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ៥៥.៨៨% ដែលសិស្សនិទ្ទេស A ចំនួន១០៨នាក់ រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន៤៨នាក់) ក្នុងនោះសិស្សសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបាននិទ្ទេស៖
និទ្ទេសABCDEF
សាខាម៉ៅសេទុង០៥១៨៣០៥១១៥១៣១
សាខាទួលគោក០០០២០៣០៩២៧១២
សរុប០៥២០៣៣៦០១៧៨៤៣
២៩៦ = ៨៧.៣២%
ល.រ.ឈ្មោះសិស្សនិទ្ទេស Aភេទថ្នាក់លំដាប់ពិន្ទុ
ជិន ច័ន្ទដាលុច្សស្រី១២ក៩៩.៩៦៩
ឈួ អាំងឡេងប្រុស១២ខ៩៩.៩៦៤
ជសុខ សៀវឈូងប្រុស១២ឃ៩៩.៩៤០
ល័ក្ខ សុផាវត្តីស្រី១២ក៩៩.៩២៨
សុង លូហ្ស៊ីស្រី១២ក៩៩.៨៩២
 •  ថ្ងៃទី២០ តុលា ២០១៥ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងកិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីការងារអធិការកិច្ចសាលាចំណេះទូទៅឯកជន ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ថាជាសាលាឯកជនលំដាប់លេខរៀងទី១ ដែលឈានមុខគេក្នុងការងារគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលអប់រំ គុណភាពបង្រៀន និងបរិស្ថាន សាលាល្អជាងគេ នាឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ ក្នុងចំណោមសាលាឯកជន និងស្ថាប័នអប់រំចំនួន២២០ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
 • ថ្ងៃទី១១-១២ វិច្ឆិកា ២០១៥ យុវតី ឃឹម សុធានុត ថ្នាក់ទី១១ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើវិញ្ញាសាចោលដុំដែក ក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មជ្រើសរើសជើងឯកបើកទូលាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក។
 • ថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ យុវសិស្ស ទួន គីផាត់ ថ្នាក់ទី៩ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក ជ្រើសរើសជាកីឡាករវាយកូនឃ្លីលើតុ តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុវជនអាស៊ី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីក្រុងដូហា ប្រទេសកាតា។
 • ថ្ងៃទី០៥-០៦ ធ្នូ ២០១៥ ក្រុមកីឡាករបាល់បោះ អន្តរទ្វីប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកបាល់បោះយុវជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ និង១៧ឆ្នាំ រៀបចំដោយសហព័ន្ធបាល់បោះកម្ពុជា ប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក។ ក្រុមកីឡាករមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
ល.រ.ឈ្មោះថ្នាក់អត្តលេខ
ឈាន ឆៃឌី៩កM4446
សុផាត ពិសិដ្ឋ១០ខM3469
ឡេង ពុទ្ធីវង្ស៨ឃM5338
សាន រដ្ឋាវង្ស១០ខM3599
សុជាតិ សុវណ្ណនីត១០ខM3948
គួច តាយងួន១០ខM4715
គួច តាយលី៨គM4714
ស ហេរ៉ូ១០ខM3044
ទន់ យូឡេង៩ខM3807
១០កុសល មុន្នីសម្បត្តិ៩ឃM3804
១១ប៉ូច កុសល៩ឃM3768
ម៉ែន សុរ៉ាយុទ្ធ៩ងM4677
 • សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានការគាំទ្របើកដំណើរការសាខាថ្មីនៅសាខាចាក់អង្រែ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦។

លាក់អត្ថបទ

២០១៦

 • ថ្ងៃទី០១-០២ មីនា ២០១៦ សិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ចំនួន០៥រូប នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រឡងជាប់ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យវត្តកោះ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
ល.រ.គោត្តនាម នាមភេទថ្នាក់ទីមុខវិជ្ជាចំណាត់ថ្នាក់(ភ្នំពេញ)
រៀម ចន្ទសុវត្ថិប្រុស៩កគណិតវិទ្យា
គីម ហេងប្រុស៩គរូបវិទ្យា
លាង សុរិកាស្រី៩ខរូបវិទ្យា
អ៊ួ ហៀបពន្លកស្រី១២គរូបវិទ្យា
ហែម ឃុនបញ្ញាប្រុស១២ករូបវិទ្យា

បង្ហាញបន្ថែម

 • ថ្ងៃទី០៧-១៦ មីនា ២០១៦ ក្រុមកីឡាបាល់ទះ អន្តរទ្វីប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ផ្នែកអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក។
 • ថ្ងៃទី១២-១៧ មីនា ២០១៦ យុវសិស្ស ឈាង សុវណ្ណាសិទ្ធ (Sovannasith Chheang) ភេទប្រុស អត្តលេខm៥០៣២ ថ្នាក់ទី១១ខ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (សាខាម៉ៅសេទុង) ត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជា ជ្រើសរើសជាកីឡាករតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់យុវជន-យុវនារី ព្រឹត្តិការណ៍ Davis Cup នៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេសស្រីលង្កា ជាមួយបណ្តាប្រទេសចំនួន២០។
 • ថ្ងៃទី២០-២៦ មីនា ២០១៦ យុវសិស្ស សំណាង វីរៈបុត្រ (ប្រុស) ថ្នាក់ទី១០ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាកីឡាករវាយកូនឃ្លីលើតុ តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមប្រកួតកីឡា Menkong Goodwill Games លើកទី១២ ប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តឈាងរ៉ៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងទទួលបានលទ្ធផល៖
វិញ្ញាសាការប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់
វាយកូនឃ្លីលើតុប្រភេទក្រុម
ប្រភេទគូបុរស
ឯកត្តជន
 • ថ្ងៃទី២៧-៣០ មីនា ២០១៦ សិស្សវិទ្យាស្ថាន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចំនួន០១រូប និងសិស្សសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចំនួន០៦រូប ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The First Southeast Asian Movement Conference 2016 (SEAM) នៅប្រទេសសិង្ហាបុរី៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីសាលា
សុខ វណ្ណសិទ្ធិគុណប្រុស១១ខ(AIS)
កុយ រតនៈម៉ូនិកស្រី១២គ(AIS)
រស់ អាណុលឌីប្រុស១១ក(AIS)
ភុំ ទិត្យច័ន្ទភិរម្យប្រុស១១ក(AIS)
ម៉ៃ សុលិសាស្រី១០ក(AIS)
លឹម មុយយឹមស្រី១០ក(AIS)
Miss Leyaley, Roe NicoleMAiiAii Student
 • ថ្ងៃទី០១ មេសា ២០១៦ យុវសិស្ស លី គីមហ័ង ថ្នាក់ទី១១គ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (ការិយាល័យកណ្តាល) ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ លើការប្រកួតស្នាដៃគូរគំនូរក្រោមប្រធានបទថែរក្សា សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៦ នៃកម្រិតជាតិ ប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយស្នាដៃរបស់ប្អូនស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្នាដៃ សិល្បៈគំនូរឯក ដើម្បីចូលរួមតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន។
 • ថ្ងៃទី២៣ មេសា ២០១៦ សិស្សបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ចំនួន០២រូប នាក់ទទួលបានមេដាយក្នុងការប្រកួត Singapore and Asian School Math Olympaid 2016 នៅសាលាអន្តរជាតិ ហ្សាម៉ាន់៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីសាខាកម្រិតប្រកួតមេដាយ
វ៉េង វិជ្ជរ៉ាស្រី៣កទួលគោកបឋមសិក្សាBronze
ម៉ាក់ ហេងគង្គារស្រី៧គម៉ៅសេទុងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិBronze
 • ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០១៦ ក្រុមកីឡាអត្តពលកម្ម អន្តរទ្វីប ត្រូវបានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ភ្នំពេញ ជ្រើសរើសជាតំណាងកីឡាអត្តពលកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួមប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សា ទូទាំងប្រទេស ពីថ្ងៃទី១២-២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តកំពត៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសា
ឃឹម សុធានុតស្រី១១កចោលដុំដែក
ស៊ុនលី ច័ន្ទសិទ្ធាប្រុស១០កលោតចម្ងាយ
សំណាង វីរៈបុត្រប្រុស១០កវាយកូនឃ្លីលើតុ
ទួន គីផាត់ប្រុស៩កវាយកូនឃ្លីលើតុ
អ៊ូ សុវណ្ណវីតប្រុស១០គវាយកូនឃ្លីលើតុ
 • ថ្ងៃទី១២-២៣ ឧសភា ២០១៦ កីឡាករ អន្តរទ្វីប ចំនួន០៤រូប ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងទូទាំងប្រទេស ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ ដែលរៀបចំការប្រកួតដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រព្រឹត្តទៅនៅទីរួមខេត្តកំពត៖
ល.រ.គោត្តនាម­-នាមថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាការប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់
សំណាង វីរៈបុត្រ១០កវាយកូនឃ្លីលើតុឯកត្តជន
ប្រភេទគូ
ប្រភេទក្រុម
ទួន គីផាត់៩កវាយកូនឃ្លីលើតុប្រភេទក្រុម
ឯកត្តជន
អ៊ូ សុវណ្ណវីត១០គវាយកូនឃ្លីលើតុប្រភេទក្រុម
ឃឹម សុធានុត១១កចោលដុំដែកអត្តពលកម្មឯកត្តជន
 • ថ្ងៃទី១២-២៣ ឧសភា ២០១៦ យុវសិស្ស ឃឹម សុធានុត ភេទស្រី ថ្នាក់ទី១១ “ខ” ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លើវិញ្ញាសាចោលដុំដែក ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សា ជ្រើសរើសជើងទូទាំងប្រទេស ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅទីរួមខេត្តកំពត។
 • ថ្ងៃទី២៧-៣០ ឧសភា ២០១៦ 07 Aii and AIS students_ Leyaley Rose(Aii), Sovansethi Kun(G11B), Ratanak Monique Koy (12C), Anauldi Ros (G11C), Tit Chanphearun Phum(G11A), Solisa May (10A), Muy yim Lim (G10A) were selected and participate in the first Southeast Asian Movement Conference 2016 (SEAM conference 2016) in Singapore
 • ថ្ងៃទី២៩ ឧសភា ២០១៦ សិស្សថ្នាក់ទី៦ ទី៧ និងទី១០ សរុបចំនួន០៨នាក់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក (ជាក្រុម) ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតនិពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពតន្រ្តី និងចម្រៀងកុមារ ឆ្នាំ២០១៦ រៀបចំកម្មវិធីដោយក្រសួងព័ត៌មាន នៅសាលមហោស្រពចតុមុខ។
 • ថ្ងៃទី១០ កក្កដា ២០១៦ យុវសិស្ស អ៊ុនវ៉ិន សុចិរង្សី ថ្នាក់ទី១០ក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ (មេដាយប្រាក់) លើវិញ្ញាសាតៃក្វាន់ដូ ក្នុងការប្រកួត The 2016 Jeoju Open International Taekwondo Championships នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង។
 • ថ្ងៃទី២១-២៦ កក្កដា ២០១៦ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន០៣រូប ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Globle Natural History Day 2016 (GNHD) នៅទីក្រុងសៀងហៃ៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីសាខា
ភារម្យ ភូវនាថ៩កម៉ៅសេទុង
ថន នរនាថ៩កម៉ៅសេទុង
លឹម ស្រីឈុន៩កម៉ៅសេទុង
 • ថ្ងៃទី០៨ សីហា ២០១៦ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន៣៩៥នាក់ បានប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិចំនួន៣៩៤នាក់ ស្មើនឹង៩៩.៧៥%៖
និទ្ទេសសាខាម៉ៅសេទុងសាខាទួលគោកសាខាចាក់អង្រែ
ល្អ៨៤៣១០២
ល្អបង្គួរ១៤៣៥៤០៧
មធ្យម៤៩១៩០៥
ភាគរយ៩៩.៦៦%១០០%១០០%
៩៩.៧៥%
 • ថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៦ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង និងសាខាទួលគោក ទទួលបាន​បណ្ណ​សរសើរ​ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ លើការស្នាដៃល្អប្រសើរក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាលសាលា បរិស្ថាន និងបច្ចេកទេសបង្រៀន ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦។
 • ថ្ងៃទី២២ សីហា ២០១៦ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន៤៥០នាក់ បានប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិចំនួន ៣៩៩នាក់ ស្មើនឹង​​៩២.១៤%៖
និទ្ទេសABCDEF
សាខាម៉ៅសេទុង៤៦៥៩៥៤៩៤៣៤
សាខាទួលគោក១២២៤៣១៥៦១៧
សាខាចាក់អង្រែ០៨០០
សរុប០៧៦០៨៥៨៩១៥៨៥១
៣៩៩ = ៩២.១៤%
ល.រ.ឈ្មោះសិស្សនិទ្ទេស Aភេទសាខាលំដាប់ពិន្ទុ
ប៊ុន សុត្រាមុនីម៉ៅសេទុង៩៩.៩៤២
ហែម ឃុនបញ្ញាទួលគោក៩៩.៩០៨
ឡេង លាបហេងម៉ៅសេទុង៩៩.៨៣៥
ធី គីមអ៊ូចឆាយទួលគោក៩៩.៧៦២
សំអាត រតនៈទួលគោក៩៩.៧២៩
អ៊ួ ហៀបពន្លកម៉ៅសេទុង៩៩.៧១០
7គុយ សុបញ្ញាវុធម៉ៅសេទុង៩៩.៦២៩
 • ថ្ងៃទី២៥ ធ្នូ ២០១៦ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ អន្តរទ្វីប ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងវគ្គជម្រុះដើម្បី​ឈានទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់​ជើងឯកបាល់ទាត់កុមារតូយ៉ូតា ឆ្នាំ២០១៦ (TOYOTA JUNIOR CAMBODIA CUP 2016) នៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក។

លាក់អត្ថបទ

២០១៧

 • ថ្ងៃទី១៨-២៦ កុម្ភៈ ២០១៧ យុវសិស្ស ឈាង សុវណ្ណាសិទ្ធ ថ្នាក់ទី១២គ ត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជា ជ្រើសរើសជាកីឡាករចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់អន្តរជាតិកម្រិតយុវជនក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ (The Table Tennis Cambodia ITF Junior 2017) នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកីឡាវាយកូនបាល់ (National Tennis Center) និងនៅទីលានវាយកូនបាល់ នៃ Cambodia Country Club (CCC)។
 • ថ្ងៃទី០៩ មីនា ២០១៧ យុវសិស្ស រៀម ចន្ទសុវត្ថិ រៀនថ្នាក់ទី១០ “ក” ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ និងយុវសិស្ស ងី វីរៈសូឡា រៀននៅថ្នាក់ទី១០ “ក” ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Scientific Calculator ដែលរៀបចំឡើងដោយ សមាគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជា និង CASIO នៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក។
 • ថ្ងៃទី២០-២៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ យុវសិស្ស លូ យូអ៊ី រៀនថ្នាក់ទី១២ “ក” (សាខាទួលគោក) ត្រូវបានជ្រើសរើសតំណាងឱ្យសិស្សានុសិស្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យចូលរួមកម្មវិធី The Local ASCOJA (ASEAN Council of Japan Alumni) នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ដែលរៀបចំឡើងដោយ Toshiba Youth Club Asia។
 • ថ្ងៃទី០៨ មេសា ២០១៧ សិស្សចំនួន០៩នាក់ ទទួលបានមេដាយក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាអូឡាំពិករបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី និងសាលាផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៧ (Singapore and Asian School Math Olympiad-SASMO 2017) នៅសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់៖

បង្ហាញបន្ថែម

ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីចំណាត់ថ្នាក់ទទួលបាន
ឡេង សុគន្ធារីស្រី២ខGold Award
រៀម ចន្ទសុវត្ថិប្រុស១០កGold Award
សម្បត្តិ សិរីកាស្រី៣កSilver Award
ដាន គីមហុងប្រុស៣ឃSilver Award
លី បញ្ញាវុឌ្ឍប្រុស៦កSilver Award
ជា សុបញ្ញារ័ត្នស្រី៦កBronze Award
គី ទីពូលប្រុស៥កBronze Award
ឈួន វណ្ណារីស្រី៦កBronze Award
ងី វីរៈសូឡាប្រុស១០កBronze Award
 • ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០១៧ យុវសិស្ស លឹម គីមសៀង ថ្នាក់ទី១២ “ឃ” ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើការប្រកួតស្នាដៃគូរគំនូរក្រោមប្រធានបទ ការថែរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ក្នុងកម្មវិធីមហោស្របសិល្បៈថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៧ នៃកម្រិតជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយស្នាដៃរបស់ប្អូនត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្នាដៃសិល្បៈគំនូរឯក ដើម្បីចូលរួមតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន។
 • ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០១៧ សិស្សថ្នាក់ទី៩ ចំនួន០២រូប បានប្រឡងជាប់ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សទូទាំងប្រទេស ដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះ យុវសិស្ស លឹម ឆេងហ៊ុយ ថ្នាក់ទី៩ “ឃ” (សាខាម៉ៅសេទុង) មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ និងយុវសិស្ស រាត់ កំរងជេដ្ឋា ថ្នាក់ទី៩ “ក” (សាខាទួលគោក) មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៧ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស ខេត្តបាត់ដំបង។
 • ថ្ងៃទី៣០ មេសា-២៣ កក្កដា ២០១៧ សិស្សានុសិស្សចំនួន០៣រូប នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតតែងកំណាព្យជំនាន់ទី២ លើប្រធានបទការបំពានសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ២១ នាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ នៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីចំណាត់ថ្នាក់លេខ
ស ស៊ូឈីស្រី១១ក
សាមន្ថា លក្ម្សីស្រី១០ង
នូវ ប៊ុណ្ណារក្សាសត្យាប្រុស១១ច
 • ថ្ងៃទី៣១ ឧសភា ២០១៧ យុវសិស្ស លឹម មុយយីម ភេទស្រី និងយុវសិស្ស សាមឆាយ ពិសិដ្ឋ ភេទស្រី ថ្នាក់ទី១១ “ក” (ក្រុម) សាខាទួលគោក ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត​ប្រជែង​សរសេរគម្រោងអាជីវកម្មពិភពលោកសម្រាប់យុវវ័យ (សិស្សវិទ្យាល័យ) ឆ្នាំ២០១៧ (Global Youth Entrepreneurship Callenge 2017) នៅមជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិ​ការកម្ពុជា-ជប៉ុន។
 • ថ្ងៃទី០៤-១០ មិថុនា ២០១៧ យុវសិស្ស កុយ រតនៈម៉ូនាថ រៀនថ្នាក់ទី១២ “គ” ត្រូវបាន Singapore Technologies Endowment Programme (STEP) ជ្រើសរើសតំណាងឱ្យសិស្សានុសិស្សនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យចូលរួមកម្មវិធី STEP-NUS Sunburst Brain Camp (SBC) 2017​នៅប្រទេស សិង្ហបុរី។
 • ថ្ងៃទី១៩-២៩ មិថុនា ២០១៧ ក្រុមកីឡាករចំនួន០៣រូប នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួល​បានជ័យ​លាភីចំណាត់លេខ១ លើវិញ្ញាសាវាយកូនឃ្លីលើតុ ក្នុងការប្រកួត​កីឡា​មហាជនជ្រើសរើស​ជើង​ឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ  យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម បឹងកេងកង៖
ល.រ.នាម-គោត្តនាមថ្នាក់ទីការប្រកួតចំណាត់ថ្នាក់លេខ
សំណាង វីរៈបុត្រ១១កឯកត្តជន
ទួន គីផាត់១០ចប្រភេទគូ
ហេង ដាវីត (Aii)Level 4
 • ថ្ងៃទី១១ កក្កដា ២០១៧ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង សាខាទួលគោក និងសាខាចាក់ង្រែ ទទួលបាន​បណ្ណ​សរសើរចំនួន០៥បណ្ណ ​ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ លើការស្នាដៃល្អប្រសើរក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ រដ្ឋបាល បរិស្ថាន និងបច្ចេកទេសបង្រៀន-រៀន​សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧។
 • ថ្ងៃទី១៣-២១ កក្កដា ២០១៧ កីឡាករចំនួន០៣រូប នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង និងកីឡាករ០១រូប នៃវិទ្យាស្ថាន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជា​កីឡាករ​តំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមការប្រកួតកីឡាសិស្សអាស៊ានលើកទី៩ (9th ASEAN School Games) នៅប្រទេសសិង្ហបុរី៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទី/កម្រិតវិញ្ញាសា
សំណាង វីរៈបុត្រប្រុស១០កវាយកូនឃ្លីលើតុ
ទួន គីផាត់ប្រុស១០ចវាយកូនឃ្លីលើតុ
ហេង ដាវីត (Aii)ប្រុសLevel 4វាយកូនឃ្លីលើតុ
ឈាង សុវណ្ណាសិទ្ធប្រុស១២ខវាយកូនបាល់
 • ថ្ងៃទី១៤-១៧ កក្កដា ២០១៧ កុមារី សម្បត្តិ សិរីកា ថ្នាក់ទី៤ “ក” និងយុវសិស្ស រៀម ចន្ទសុវត្ថិ ថ្នាក់ទី១០ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ​ទទួល​បានជ័យលាភី​មេដាយសំរឹទ្ធិក្នុងការប្រកួត Singapore International Math Olympiad Challenge 2017 (SIMOC) នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។
 • ថ្ងៃទី១៩-២៥ កក្កដា ២០១៧ សិស្សចំនួន០៨រូប ត្រូវបាន Behring Global Educational Foundation ជ្រើសរើស​ឱ្យ​ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Globle Natural History Day 2017 (GNHD), Finals នៅទីក្រុង Chongqing នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីសាខា
ស្រ៊ុន សានសូនីដាស្រី១០គម៉ៅសេទុង
សឹង ពុត្របញ្ញាប្រុស១០ខម៉ៅសេទុង
លឹម ស្រីឈុនស្រី១០កម៉ៅសេទុង
ជា តាន់ជីឃេស្រី១០កម៉ៅសេទុង
ទឹម សុបញ្ញាប្រុស១០កម៉ៅសេទុង
ខែម សុក្ររក្សាស្រី១០កម៉ៅសេទុង
លឹម ហុកអៀងប្រុស១០គម៉ៅសេទុង
តាំ ជុតិមតីស្រី១០កទួលគោក
 • ថ្ងៃទី១២ សីហា ២០១៧ កុមារី សម្បត្តិ សិរីកា ថ្នាក់ទី៤ “ក” និងយុវសិស្ស រៀម ចន្ទសុវត្ថិ ថ្នាក់ទី១០ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ​ទទួល​បានជ័យលាភី​មេដាយប្រាក់ក្នុងការប្រកួត International Junior Math Olympiad 2017 (IJMO) ជាមួយបណ្តា​ប្រទេសនៅអាស៊ី។
 • ថ្ងៃទី១៩-៣១ សីហា ២០១៧ សិស្សចំនួន០៣រូបត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡា សហការជាមួយក្រសួងអប់រំ      យុវជន និងកីឡា និងគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជ្រើសរើសជាកីឡាករតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​​ចូលរួមការប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេមលើកទី២៩ នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីវិញ្ញាសា
សំណាង វីរៈបុត្រប្រុស១១កវាយកូនឃ្លីលើតុ
ឆេង ចន្ទដារារតនៈប្រុស១១គការ៉ាតេ
អ៊ុន វ៉ិនសុចិរង្សីស្រី១១កតៃក្វាន់ដូ
 • ថ្ងៃទី២១ សីហា ២០១៧ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន៥៩២នាក់ បានប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិចំនួន៥១៦នាក់ ស្មើនឹង​​៨៧.២០% និងនិទ្ទេស A ចំនួន១៦នាក់៖
និទ្ទេសសរុបABCDEFភាគរយជាប់
សាខាម៉ៅសេទុង374125274611245186.36%
សាខាទួលគោក19804303738692089.90%
សាខាចាក់អង្រែ2000020201100575%
សរុប592168411310020376

= 12.80%

516

= 87.20%

ល.រ.ឈ្មោះសិស្សនិទ្ទេស Aភេទសាខាលំដាប់ពិន្ទ
សុង សុខាវុឌ្ឍិម៉ៅសេទុង៩៩.៩៩៣
លូ យូអ៊ីទួលគោក៩៩.៩៩១
លីម តេងហ៊ុយម៉ៅសេទុង៩៩.៩៦៥
ភោគ ឧត្តមកិត្យាម៉ៅសេទុង៩៩.៩៤៣
ញ៉ឹក ធីរ៉ានិកឧត្តមម៉ៅសេទុង៩៩.៩០៤
តេង គីមស័ងម៉ៅសេទុង៩៩.៨៤៨
ឆាយ ឈុនលីម៉ៅសេទុង៩៩.៨៤៣
លាង ប៉ូលីនណាម៉ៅសេទុង៩៩.៨៤៣
លី ឌីនីកាទួលគោក៩៩.៨២៣
១០អេង លីបណ្ឌិតម៉ៅសេទុង៩៩.៨០៨
១១លឹម ឈីវហ៊ុងម៉ៅសេទុង៩៩.៧៧៥
១២សុខ ហ៊្សុយអេងម៉ៅសេទុង៩៩.៧៣៤
១៣ហេង គីមហុងទួលគោក៩៩.៦៩៦
១៤ឈូក ច័ន្ទធីតាម៉ៅសេទុង៩៩.៦៨០
១៥ទូច សុបញ្ញាម៉ៅសេទុង៩៩.៦៨០
១៦ហួរ គឹមស៊ីនទួលគោក៩៩.៦៤៧
 • ថ្ងៃទី២៦ កញ្ញា ដល់០៥ តុលា ២០១៧ ក្រុមកីឡាបាល់បោះនារី អន្តរទ្វីប ត្រូវបានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ជ្រើសរើសជាតំណាងរាជធានី ឱ្យចូលរួមការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកទូទាំងប្រទេស និងកីឡាអត្តពលកម្ម នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាម៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមថ្នាក់ទីវិញ្ញាសាប្រភេទចំ.លេខ
សំណាង វីរៈបុត្រ១១កវាយកូនឃ្លីលើតុបុរសឯកត្តជន
១០ចវាយកូនឃ្លីលើតុបុរសឯកត្តជន
សំណាង វីរៈបុត្រ១១កវាយកូនឃ្លីលើតុបុរសក្រុម
ទួន គីផាត់១០ច
ហេង ដាវីត (Aii)កម្រិត៥
ក្រុមកីឡាបាល់បោះនារី អន្តរទ្វីបក្រុម
 • ថ្ងៃទី៣០ កញ្ញា ២០១៧ យុវសិស្ស ថាវរៈ ប៊ុណ្ណវឌ្ឍនៈ ថ្នាក់ទី៦ “ឃ” និងយុវសិស្ស ថៃ ឈីច ថ្នាក់ទី១០ “ខ” នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតគណិតវិទ្យា SUKEN Test Cambodia 2017 ដែលរៀបចំឡើងដោយ STEAM Cambodia នៅសាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់។
 • ថ្ងៃទី១៤ តុលា ២០១៧ កុមារី សម្បត្តិ សិរីកា ថ្នាក់ទី៤ “ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួល​បាន​ជ័យលាភីមេដាយមាសក្នុងការប្រកួត American Mathematics Olympiad Cambodia 2017 ជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ី។
 • ថ្ងៃទី០២១៨ ធ្នូ ២០១៧ ក្រុមកីឡាបាល់បោះនារី អន្តរទ្វីប ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់បោះជ្រើសរើសជើងឯកយុវជនក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ដែលរៀបចំ​ដោយ​សហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពុជានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។

លាក់អត្ថបទ

២០១៨

 • ថ្ងៃទី២៥-២៨ មករា ២០១៨ យុវសិស្ស សាមឆាយ ពិសិដ្ឋ ថ្នាក់ទី១២ “ក” សាខាទួលគោក បានជាប់ការប្រកួតប្រជែងតែងសេចក្តីតារាវិទ្យា ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងសិស្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំតារាវិទ្យាអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវតារាសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។
 • ថ្ងៃទី០៩ កុម្ភៈ ២០១៨ កុមារី ម៉េងពេជ្ជតា សង្វាពេជ្រ ថ្នាក់ទី៣ “ក” និងកុមារា មួង រតនៈឃីម ថ្នាក់ទី៦ “ក” សាខាចាក់អង្រែ ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតតន្រ្តី និងចម្រៀងលក្ខណៈអន្តរជាតិ (Asia Pacific Arts Festival) ដែលមានការចូលរួមពីបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ី នៅខេត្តសៀមរាប និងប្រទេសសិង្ហបុរី៖

បង្ហាញបន្ថែម

កាលបរិច្ឆេទនាម-គោត្តនាមសិស្សការប្រកួតជ័យលាភី
២៤ កក្កដា ២០១៧កុមារា មួង រតនៈឃីមPianoពានមាស
កុមារី ម៉េងពេជ្ជតា សង្វាពេជ្រចម្រៀង និង Violinពានមាស
០៩ កុម្ភៈ ២០១៨កុមារា មួង រតនៈឃីមPianoពានមាស
កុមារី ម៉េងពេជ្ជតា សង្វាពេជ្រViolinពានប្រាក់
 • ថ្ងៃទី២០ មេសា ២០១៨ យុវសិស្សចំនួន០៣រូប ទទួលបានជ័យលាភីលើការប្រកួតស្នាដៃគូរគំនូរក្រោមប្រធានបទ “ការថែរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ” ក្នុងកម្មវិធីមហោស្របសិល្បៈថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៨ នៃកម្រិតជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយស្នាដៃរបស់ប្អូនៗត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្នាដៃសិល្បៈគំនូរឯកដើម្បីចូលរួមតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទកម្រិតសិក្សាចំណាត់ថ្នាក់
ជា ម៉ីម៉ីស្រី១១ច
ឡាយ យូមាសម៉ានិតស្រី៩ឃ
តូ សុនីតាសី្រ១២ខ
 • ថ្ងៃទី២១ មេសា ២០១៨ យុវសិស្សចំនួន០២នាក់ ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតគណិតវិទ្យាអូឡាំពិករបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី និងសាលាផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨ (Singapore and Asian School Math Olympiad-SASMO 2018)
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីចំណាត់ថ្នាក់ទទួលបាន
សម្បត្តិ សិរីកាស្រី៤កSilver Award
ចាន់ វិទូប្រុស៤កBronze Award
 • ថ្ងៃទី២៣ មេសា ២០១៨ យុវសិស្ស ម៉ាក ហេងគង្គារ ថ្នាក់ទី៩ខ បានប្រឡងជាប់ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ផ្នែករូបវិទ្យា ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ចាម។
 • ថ្ងៃទី០៥-១៤ ឧសភា ២០១៨ ក្រុមកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ អន្តរទ្វីប ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើស ជើងឯកទូទាំងប្រទេស ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៅខេត្តកំពត៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមកម្រិតសិក្សាការប្រកួតឯកត្តជន ចំណាត់ថ្នាក់ការប្រកួតក្រុមចំណាត់ថ្នាក់ការប្រកួតក្រុមចំណាត់ថ្នាក់
ទៀ ហុកលីអតីតសិស្ស
កាង យូឃាង៨គ
ទួន គីផាត់១២ចគ្មានការប្រកួត
 • ថ្ងៃទី០៥ កក្កដា ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង សាខាទួលគោក និងសាខាចាក់ង្រែ ទទួលបានបណ្ណសរសើរចំនួន០៦បណ្ណ ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ លើការស្នាដៃល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាល បរិស្ថាន និងបច្ចេកទេសបង្រៀន-រៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។
 • ថ្ងៃទី១៨ កក្កដា ២០១៨ សិស្សានុសិស្សចំនួន០៧រូប នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានឈ្នះក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Global Natural History Day 2018 ហើយត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យចូលរួមប្រកួតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលរៀបចំឡើងដោយ Behring Global Education Foundation៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទី
ស៊ុនលី សិក្ខាស្រី១១ក
ចៅ លីហ័រស្រី១១ឃ
ហួ សុជានាដស្រី៨ខ
ហេង ចន្ទកណិកាស្រី៨ក
ភ លីហេងស្រី១០គ
គ្រុយ ប៊ុនភាពស្រី១១គ
 • ថ្ងៃទី១៨-២៧ កក្កដា ២០១៨ សិស្សានុសិស្សចំនួន០២រូបទទួលបានមេដាយមាស ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត 2018 Global Learning Across Borders (LAB) ជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៨-២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីជ័យលាភី
ចាន់ ធាប្រុស១០កមេដាយមាស
លឹម ហុកអៀងប្រុស១១ខមេដាយមាស
 • ថ្ងៃទី១៨-២៧ កក្កដា ២០១៨ សិស្សានុសិស្សចំនួន០៧រូប បានឈ្នះក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Global Natural History Day 2018 នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រៀបចំឡើងដោយ Behring Global Education Foundation៖
ល.រ.គោត្ដនាម-នាមភេទថ្នាក់ទីជ័យលាភី
ហួ សុជានាដស្រី៨ខមេដាយប្រាក់
ហេង ចន្ទកណិកាស្រី៨កមេដាយប្រាក់
ស៊ុនលី សិក្ខាស្រី១០កមេដាយមាស
ចៅ លីហ័រស្រី១១ឃមេដាយមាស
ភ លីហេងប្រុស១០គមេដាយមាស
គ្រុយ ប៊ុនភាពស្រី១១គមេដាយមាស
អ៊ិន រតនៈស័ក្តវីនណាស្រី១១គមេដាយមាស
 • ថ្ងៃទី២៧-៣១ កក្កដា ២០១៨ កុមារី សម្បត្តិ សិរីកា ថ្នាក់ទី៤ “ក” ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយសំរឹទ្ធិ ក្នុងការប្រកួតគណិតវិទ្យាអូឡាំពិកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសថៃ ឆ្នាំ២០១៨ (International Junior Math Olympiad (IJMO), Thailand 2018)។
 • ថ្ងៃទី១៣ សីហា ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចំនួន៤៣៧នាក់ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ចំនួន៤៣៥នាក់ សម័យប្រឡង ០៦សីហា ២០១៨ ចំនួន៤៣៥ ស្មើនឹង៩៩.៦០%៖
និទ្ទេសល្អល្អបង្គួរមធ្យមធ្លាក់ភាគរយជាប់
សាខាម៉ៅសេទុង៧៦១៣៦៤៥០០១០០%
សាខាទួលគោក៤០៨៨២៨០០១០០%
សាខាចាក់អង្រែ០៥១២០៥០២៩១.០០%
សរុប១២១២៣៦៧៨០២៩៩.៦០%
 • ថ្ងៃទី២០ សីហា ២០១៨ សិស្សថ្នាក់ទី១២ សរុបចំនួន៦១០នាក់ បានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន៤៥៤នាក់ ស្មើនឹង៧៤.៤៣%៖
និទ្ទេសសរុបABCDEFភាគរយជាប់
សាខាម៉ៅសេទុង377103035621499175.86%
សាខាទួលគោក19904082226825771.36%
សាខាចាក់អង្រែ3401010404160876.47%
សរុប61015396192247156
= 25.57%
454នាក់
= 74.43%

<td”>99.807

ល.រ.អត្តលេខគោត្តនាម និងនាមភេទថ្នាក់សាខាមុខវិជ្ជាលំដាប់ពិន្ទុ
KMBHCPE
1TKm0046ប៉ែន ភិរាជ12កTKAAABAAA99.994
2m5318ម៉ៅ ច័ន្ទបរមី12ឃMTTAABAAAA99.991
3m6302ជាម ច័ន្ទសុមេធា12ចMTTBAABAAA99.974
4m5406ជា ស្រីនា12ងMTTBAABAAB99.965
5TKm0663ម៉ៃ សុលិសា12កTKBACAAAB99.960
6m5148ហេង វិជ្ជា12គMTTCAAABAC99.875
7CAm0113ពេជ ស្រីនីន12កCACABAABC99.852
8m4546លី ហ្គេចហួយ12ខMTTBAACBBA99.838
9TKm0625សម្បត្តិ ឧត្តរាវត្តី12កTKCAABABC99.829
10TKm0111កៅម៉េង ហេងលី12ឃTKDAAAAAC99.814
11m3019ឆៃ លីសួង12កMTTAABBBBB99.808
12m4845ហ៊ាង ធាឫទ្ធិ12គMTTACABAAB
13m3279ស៊ីម ឡេងអាន12ខMTTBBAABAD99.807
14m3840ឈួ អ៊ីហុង12ឃMTTCABDAAB99.787
15m4941ស៊ីថុន សេដ្ឋាវិន12ងMTTABABBAD99.770
 • ថ្ងៃទី២៧ កញ្ញា ២០១៨ យុវសិស្ស សឹង ពុត្របញ្ញា ថ្នាក់ទី១១ “ខ” ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រកួតភាពយន្តកុមារអន្តរជាតិអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជន JENESYS 2018 ជាមួយសិស្សមកពីប្រទេសជប៉ុន បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ទីម័រខាងកើត ចិន តៃវ៉ាន់ ម៉ុងហ្គោលី និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងគីតាមី ខេត្ត ហុកកៃដូ ប្រទេសជប៉ុន នាថ្ងៃទី២០-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
 • ថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ទទួលបានពានរង្វាន់ឧត្ដមភាព នៃសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមផ្នែកទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះសង្គមឆ្នាំ២០១៨ (SME Excellence-Corporate Social Responsibility, ASEAN Business Award 2018) នៅប្រទេសសិង្ហបុរី នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨។
 • ថ្ងៃទី២០-២៧ វិច្ឆិកា ២០១៨ យុវសិស្ស សឹង ពុត្របញ្ញា ថ្នាក់ទី១២ “ខ” ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រកួតភាពយន្តកុមារអន្តរជាតិអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជន JENESYS 2018 វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ជាមួយសិស្សនៅប្រទេសជប៉ុន បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ទីម័រខាងកើត ចិន តៃវ៉ាន់ ម៉ុងហ្គោលី និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង នៅទីក្រុងគីតាមី ខេត្តហុកកៃដូ ប្រទេសជប៉ុន។
 • ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា-០១ ធ្នូ ២០១៨ កុមារី សាន់ រក្សា ថ្នាក់ទី២ “ខ” ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃគំនូរឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “ផែនដីត្រូវការយើង” (2018 Environmental Art Contest “Our Planet Needs Us”) ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពពិព័រណ៍ស្ទែមកម្ពុជាលើកទី១៤ (14th Annual STEM Cambodia Festival) ក្នុងចំណោមសាលាចំណេះទូទៅផ្នែកបឋមសិក្សាចំនួន១៧សាលា។
 • ថ្ងៃទី០៨-១០ ធ្នូ ២០១៨ កីឡាករល្បុក្កតោចំនួន០២រូប យុវសិស្ស ជា លីចិន ភេទប្រុស ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយមាស ថ្នាក់ទី១០ក និងយុវតី លី អ៊ីហ័រ ភេទស្រី ថ្នាក់ទី១១ង ទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធិ ក្នុងការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកកីឡាគុនល្បុក្កតោថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៨ រៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

លាក់អត្ថបទ

២០១៩

 • ថ្ងៃទី០៤ មករា ២០១៩ យុវសិស្ស ម៉ាក់ ហេងគង្គារ ថ្នាក់ទី១០ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាបេក្ខជនត្រៀមតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមការប្រកួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូកបី លើកទី៨ (APTJSO-8) នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ។
 • ថ្ងៃទី០៤ មករា ២០១៩ យុវសិស្ស លឹម ឆេងហ៊ុយ (សាខាម៉ៅសេទុង) និងយុវសិស្ស សុខ ហ្វុយហូង (សាខាទួលគោក) ថ្នាក់ទី១១ ក្នុងឱកាសដែលប្អូនទាំងពីររូបត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាបេក្ខជនត្រៀមតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងរូបវិទ្យាអូឡាំព្យាដ ទ្វីបអាស៊ី (APhO) លើកទី២០ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។
 • ថ្ងៃទី១៩ មករា ២០១៩ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ អន្តរទ្វីប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងវគ្គជម្រុះនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់កុមារតូយ៉ូតា ឆ្នាំ២០១៨ (TOYOTA Junior Cambodia Cup 2018) រៀបចំឡើងដោយ Global Football Soriya Co., Ltd. សហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ក្នុងចំណោម២៤សាលា។
 • ថ្ងៃទី០៩-១៥ កុម្ភៈ ២០១៩ កុមារី តាំង គីមហ្គេក ថ្នាក់ទី៦ “ក” ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លើវិញ្ញាសារត់ល្បឿន៦០ម៉ែត្រ និងកុមារា ធួក សុខសម្បត្តិ ថ្នាក់ទី៥ “ខ” ទទួលបានបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម បឹងកេងកង។
 • ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមកីឡាបាល់បោះ អន្តរទ្វីប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ រៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅវិទ្យាល័យ ឥន្ទ្រទេវី។

២០២០

 • ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ កុមារា ធួក សុខសម្បតិ្ត ថ្នាក់ទី៦ខ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយ ក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ​ នៅវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម បេងកេងកង ​។
 • ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ យុវសិស្ស ផាន់ ឧត្តមបញ្ចឫទ្ធិ អតីតសិស្សថ្នាក់ទី១២ខ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានប្រឡងជាប់ជាអ្នកបើកបរយន្តហោះ នៅទីក្រុងគេសុន (QUEZON CITY) នៃប្រទេសហ្វីលីពីន។
 • ថ្ងៃទី២០-២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ យុវសិស្ស ឆាយ គីមស៊ីង ភេទប្រុស ថ្នាក់ទី១២ខ សាខាម៉ៅសេទុង ទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែរាជធានីភ្នំពេញ នៅមណ្ឌលប្រឡងឥន្ទ្រទេវី។
 • ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ យុវសិស្ស តាំង គីមហ្គេច ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ លើវិញ្ញាសារត់ល្បឿន១០០ម៉ែត្រ ក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្តពលកម្មសិស្សមធ្យម​សិក្សា​ជ្រើសរើសជើងឯករាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩-២០២០ ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរ​អប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។
 • ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នំា២០២០ យុវសិស្សចំនួន០៤រូប ទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតស្នាដៃគូរគំនូរក្រោមប្រធានបទ “ទស្សនៈថ្មីចំពោះពិភពលោក” ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០២០ នៃកម្រិតជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយជ័យលាភីលេខ១ ត្រូវបានជ្រើស​រើសជាបេក្ខជនដែលមានស្នាដៃសិល្បៈគំនូរល្អឯកតំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បី​ចូល​រួមតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសជប៉ុន នាថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖
  ល.រ.អត្តលេខឈ្មោះសិស្សភេទថ្នាក់ទីសាខាចំណាត់ថ្នាក់
  m4926ឡាយ យូមាសម៉ានិត១១ឃម៉ៅសេទុង
  m6073ឡាវ រិទ្ធិសក្តិ៩គម៉ៅសេទុង
  m6849លី មុន្នីរចនា៩កម៉ៅសេទុង
  m6650អ៊ឹង ថាវរិន្ទ៨កម៉ៅសេទុង
 • ថ្ងៃទី២២-២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សិស្សបឋមសិក្សាចំនួន០៣រូបទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតសមត្ថភាពការគិតរបស់កុមារ Think! Think! World Cup! តាមអនឡាញ ដែលរៀបចំឡើងដោយ Think Think៖
  ល.រ.អត្តលេខឈ្មោះសិស្សភេទថ្នាក់ទីសាខាចំណាត់ថ្នាក់
  b3666ជា សិទ្ធិរាជ៥ឃម៉ៅសេទុងលេខ១ ក្នុងចំណោមសាលា

  ទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួត

  b4545ហ៊ីង ង៉ែតវីរ៉ាយុទ្ធ៣កម៉ៅសេទុងលេខ២

  ក្នុងកម្រិតថា្នក់ទី៣

  CCb0081ជា គីមហុក២កចោមចៅលេខ៣

  ក្នុងកម្រិតថា្នក់ទី២

 • ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គាំទ្រ និងទទួលស្គាល់​ជាផ្លូវការលើការបង្រៀន និងរៀនពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។
 • សីហា ២០២០ យុវសិស្សចំនួន០៦រូបទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីដៃគូសហការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY (BFSU) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន៖
  ល.រ.ឈ្មោះសិស្សភេទអត្តលេខថ្នាក់សាខាឯកទេស
  1ង៉ូវ មួយឆេងTKm002312BTKInternational  Business
  2លី រ៉ភីលីនTKm136012ATKBusiness Administration
  3សុខ បញ្ញាCAm019212ACAInternational  Business
  4តាំង តេកឡុងTKm052312ATKInternational  Business
  5ផុង យៀកកាយTKm088212BTKBusiness Administration
  6ឡោ តេងហ៊ុយTKm005012ATKBusiness Administration

២០២១

១៧ មករា ២០២១យុវសិស្ស ភី លីហ៊ាង ថ្នាក់ទី៧ក ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយសំរឹទ្ធិ ក្នុងការប្រកួតកីឡា កាយសម័្ពន្ធជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិ និងពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោន ខុន លើកទី៤

ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលដំបូលទូកនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក

០៥ កក្កដា ២០២១ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគារថ្មី សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា ជ្រោយចង្វារ
០៥ កក្កដា ២០២១ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគារថ្មី សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា ជ្រោយចង្វារ
កក្កដា ២០២១យុវសិស្សចំនួន០២រូប ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីដៃគូសហការ នៃ សាកលវិទ្យាល័យ Bankork University International នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងពីសាកល វិទ្យាល័យ Limkokwing University Creative Technology។

ល.រ.ឈ្មោះសិស្សភេទអត្តលេខថ្នាក់សាខាឯកទេសសាកលវិទ្យាល័យ
បូរ៉ា សុផានិតm665812DMTTEntrepreneurshipBankork University International
សុគន្ធ និផល់M684412BMTTCreative TechnologyLimkokwing University
១២ វិច្ឆិកា ២០២១យុវសិស្ស សូ វីអូណា ថ្នាក់ទី១២ក និងយុវសិស្ស សម្បត្តិ រតនៈវិបុល ថ្នាក់ទី១២ក ទទួល បានជ័យលាភីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតសិស្សឆ្នើមទូទាំងប្រទេសលើកទី១ ស្តីពីការសិក្សាដោយ ការបង្កើតគម្រោង “បំណងប្រាថ្នា”  ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
២៧ ធ្នូ ២០២១សិស្សថ្នាក់ទី១២ ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន៥២ នាក់ សម័យប្រឡង២៧ ធ្នូ ២០២១។

២០២២

១៤-២០ កុម្ភៈ ២០២២ក្រុមកីឡាករបាល់បោះ អន្តរទ្វីប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់បោះ សិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ នៅ វិទ្យាល័យវត្តកោះ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ  កាលពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។
១៦ កុម្ភៈ ២០២២យុវតី ប៉ន ចំរើនសុលិកា ថា្នក់ទី១២គ ប្រកួតជាប់វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២ ហើយបន្តដល់ វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងល្បងប្រាជ្ញាយល់ដឹងពីអាស៊ានថ្នាក់ជាតិ លើកទី១០ ឆ្នាំ២០២២ នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។
២៧ កុម្ភៈ ២០២២យុវសិស្ស អ៊ឹង សង្ឃរាថ្នាក់ទី១១ឃ យុវសិស្ស លី មុន្នីរចនា ថ្នាក់ទី១១ក និងយុវសិស្ស ហ្គូយ ជីហុកថ្នាក់ទី១២ច នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីការ ប្រកួតតស៊ូមតិភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ជាតិ (CAMPSDA National Invitational Debate Open 2022) វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ នៅវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ។
២៤ មីនា ២០២២កុមារី គាំ សូនីតា ថ្នាក់ទី១ខ ជ័យលាភីលេខ១ កុមារា ហាំ តាន់ស៊ីង ថ្នាក់ទី១ក ជ័យលាភីលេខ២ និងកុមារី ឯម ពេជ្រវីលីយ៉ា ថ្នាក់ទី១ក ជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រកួត គំនូរកុមារ ដែលរៀបចំដោយបុរីណាឌី កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។
០៧ មេសា ២០២២យុវសិស្ស ស្តើង សុបញ្ញា ថ្នាក់ទី៩ អក្សរសីល្ប៍ ចំណាត់លេខ៥ យុវសិស្ស ប្រាក់ ស៊ុនឡាយ ថ្នាក់ទី៩ រូបវិទ្យា ចំណាត់លេខ៧ យុវសិស្ស ឆាយ គីមសួគ៌ ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា ចំណាត់លេខ៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២។
ឧសភា ២០២២យុវសិស្ស ឈិញ យុត្តិកា ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Thammasat University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ សិក្សាលើជំនាញ Arts Program។
២១ កក្កដា ២០២២យុវសិស្ស ជា សឺហ្វុង ថ្នាក់ទី៨ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានជ័យលាភី មេដាយមាសក្នុងការប្រកួត Copernicus Olympiad Competition វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែល ប្រព្រឹត្តទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
០៤-០៥ សីហា ២០២២យុវសិស្ស អ៊ុង ខេមរាបូណ៌មីច័ន្ទ អតីតសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាប់វគ្គជម្រុះ ដំបូងក្នុងការប្រកួតជជែកដេញដោលយុវជនអាស៊ាន២០២២ ជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ទាំង១០ ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ កាលពីថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែល រៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
១៣-១៤ សីហា ២០២២យុវសិស្ស អ៊ឹង សង្ឃរា ថ្នាក់ទី១១ឃ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបាន ជ័យលាភីមេដាយមាសចំនួន០២ និងមេដាយប្រាក់ចំនួន០៣ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត The World Scholar’s cup 2022 (Local Round) ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន កាលពីថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ។
២៣-៣០ តុលា ២០២២ក្រុមបាល់បោះ អន្តរទ្វីប ទទួល​បាន​ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រកួតបាល់បោះ TNAOT

3X3 Basketball​ ក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ​ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៅកីឡដ្ឋានជាតិ អូឡាំពិក

ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពុជា និងសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន

និងកីឡាកាលពី​ថ្ងៃ២៣​ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ​នេះ។

៣០ តុលា ២០២២កុមារី នី ទីណាផានិ ថ្នាក់ទី៥ក ជ័យលាភីលេខ១ កុមារី រស្មី ច័ន្ទពុទ្ធិមាន ថ្នាក់ទី២ខ ជ័យលាភីលេខ២ កុមារី ទូច សុខាវតី ថ្នាក់ទី៤ក ជ័យលាភីលេខ២ និងកុមារ កាំង យ៉ុងស៊្រុន ថ្នាក់ទី៤ក ជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រកួតសំណេរ ដែលរៀបចំដោយបុរីណាឌី កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។