ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ទស្សនៈ

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងធ្វើសវនកម្ម ការត្រួតពិនិត្យ ការស៊ើបអង្កេត ក្នុងន័យសហការ និងភាពជាដៃគូដោយមិនលម្អៀង ស្មោះត្រង់ ប្រកបដោយការអនុវត្តន៏ការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

បេសកម្ម

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងធ្វើអោយប្រសើរទ្បើងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និតីវីធីក្នុងការគ្រប់គ្រង់ និងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តការ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានពីគោលបំណងក្រុមហ៊ុន តាមរយៈការផ្តល់នូវអនុសាសន៏ច្បាស់លាស់ ការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ និងមានវិធីសាស្ត្រធ្វើសវនកម្មជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ។