ការបង្កើតតុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវិត

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ការបង្កើតតុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវិត” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ: ហ៊ាង បុប្ផារិទ្ធ #MJQE #AmericanInterconSchool ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវតុល្យភាពរវាងជីវិត និងការងារគឺជាការប្រឈមដ៏ធំមួយ។ ជាគ្រូបង្រៀន ឬ នាយកសាលា…