កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆាសាច់គោ

កាលពីថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មីឆាសាច់គោ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ដោយដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ស៊ុម…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី សម្លការី

  កាលពីថ្ងៃទី​២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត សម្លការី សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ ដោយដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីអ៊ីតាលី

កាលពីថ្ងៃទី​២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មីអ៊ីតាលី សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១ ដោយដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ភោគ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការដាំផ្កាម៉ោងដប់

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន ចន្ធូ ដែលជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ សាខាម៉ៅសេទុង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មាន់បំពង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងមានកម្មវិធីបំណិតជីវិតសំបូរបែប​ ហើយកម្មវិធីនេះមានចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២។​ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន តារាបុទុម នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

  កាលពីថ្ងៃទី0១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត ឡុកឡាក់សាច់គោ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៤ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ឃឹម…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បង្គាស្រុះ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងមានកម្មវិធីបំណិតជីវិតសំបូរបែប​ ហើយកម្មវិធីនេះមានចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២។​ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ មិន មល្លិកា បានរៀបចំបំណិនជីវិតស្តីអំពី បង្គាស្រុស សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើបង្គាស្រុស…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បង្គាខ្ទិះ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងមានកម្មវិធីបំណិតជីវិតសំបូរបែប​ ហើយកម្មវិធីនេះមានចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២។​ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ៅ ស៊ីមៀន នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ឆាពោតគ្រឿងសមុទ្រ

  កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិន ស្តីពី ឆាពោតគ្រឿងសមុទ្រ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ អៀង រំពឹង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំស្លឹកគ្រៃ

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន តារាបុទុម ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី១  បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលការដាំស្លឹកគ្រៃនៅក្នុងបរិវេណអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ឆាត្រកួន

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត (ឆាត្រកួន) សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី១ង ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ វ៉ិត វណ្ណា។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះ គឺដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសឱ្យមានភាពស្រស់ថ្លា…

បំណិនជីវិត ការដាំជីរវ៉ាន់ស៊ុយ

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ៅ ស៊ីមៀន ដែលជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ សាខាម៉ៅសេទុង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការធ្វើបង្អែមល្ពៅ

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ធួក ចាន់ភារិត បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)ធ្វើបំណិនជីវិត។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន លោកគ្រូបាន​បង្ហាញ…

បំណិនជីវិត ការដំាខ្ទឹម

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ យាន នីន ដែលជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ទី២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ សាខាម៉ៅសេទុង…