កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បង្គាស្រុស

  កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ យាន នីន បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុងធ្វើបំណិនជីវិត។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆា និងគាវបំពង

  កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានបង្រៀនបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆា និងគាវបំពង ។ អ្នកគ្រូ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆាសាច់គោ

    កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មីឆាសាច់គោ  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១០បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ស្រេង…

បំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អ៊ាក គានី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាធ្វើបំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ នៅអគារងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង។…

សិស្សថ្នាក់ទី១១ អំពីការធ្វើស៊ុបទាត្រកួន និងនំផ្លែអាយ

  កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានបង្រៀនបំណិនជីវិតស្តីពីចម្អិន​ម្ហូប​ ការធ្វើស៊ុបទាត្រកួន និងនំផ្លែអាយ ។ អ្នកគ្រូ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ទឹកខ្ញីពងមាន់

  កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានរៀបចំកម្ម វិធីបំណិនជីវិត “ទឹកខ្ញីពងមាន់”  សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ខំា ច័ន្ទពិដោរ។…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆាសាច់គោ

  កាលពីថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ទេព មនោរម្យ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិតស្តីពី មីឆាសាច់គោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤។     …

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការធ្វើនំបញ្ចុកសម្លការី និងបង្អែមតៅស៊ន

  កាលពីថ្ងៃទី​១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នៅអគារ លីម គីមណយ សាខាម៉ៅសេទុង …

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការធ្វើនំបញ្ចុកសម្លការី សម្លប្រហើរ

  កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ  អ្នកគ្រូ ងួន សេដ្ឋា ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី១១បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ នៅអគារ លីម គីមណយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីឆាសាច់គោ

កាលពីថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មីឆាសាច់គោ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ដោយដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ស៊ុម…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី សម្លការី

  កាលពីថ្ងៃទី​២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត សម្លការី សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ ដោយដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មីអ៊ីតាលី

កាលពីថ្ងៃទី​២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង  បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មីអ៊ីតាលី សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១ ដោយដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ភោគ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការដាំផ្កាម៉ោងដប់

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន ចន្ធូ ដែលជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ សាខាម៉ៅសេទុង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មាន់បំពង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងមានកម្មវិធីបំណិតជីវិតសំបូរបែប​ ហើយកម្មវិធីនេះមានចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២។​ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន តារាបុទុម នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

  កាលពីថ្ងៃទី0១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងអ្នកគ្រូបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត ឡុកឡាក់សាច់គោ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៤ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ឃឹម…