បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ សម្រាប់សិស្សានុសិសុ្សថ្នាក់ទី៥ ដែលបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ លាស់តី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល។ ការរៀបចំឡើង អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ស៊ុបក្ដាម

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ កង ចិត្រ្តា បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើបំណិនជីវិតស៊ុបក្ដាម ។…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ដាំប៉េងប៉ោះ

កាលពីថ្ងៃទី១0 ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ភោគ សិរីគន្ធារី ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី១ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ វេនព្រឹក និងវេនរសៀល រៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការដាំប៉េងប៉ោះនៅក្នុងបរិវេណអគារ ងិន ហួយ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ បង្គាខ្ទិះនំបុ័ង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្គាខ្ទិះនំបុ័ង សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី២ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ភោគ សិរីបុប្ផាភួង។…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ឆាពោតបង្គាក្រៀម

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា​  ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ភោគ សិរីសុគន្ធារី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើបំណិនជីវិតស្តីអំពី ឆាពោតបង្គាក្រៀម។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ឆាពោតបង្គាស្រស់

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា​  ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ អៀង ជាជាតិ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើបំណិនជីវិតស្តីអំពី ឆាពោតបង្គាស្រស់។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ដាំត្រកួន

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ពួន សុខកាយ បាននាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំ បំណិនជីវិត ការដាំត្រកួន ។ ដើម្បីឱ្យសិស្សបានយល់ដឹងពីរុក្ខជាតិដែលងាយដាំតាមផ្ទះ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ បង្គាស្រុស

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ​  ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ វ៉ិត វណ្ណាបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាលធ្វើបំណិនជីវិតស្តីអំពី បង្គាស្រុស។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ បង្គាស្រស់…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ បង្អែមដំឡូងឆឹង

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ញួង ណាត បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើបំណិនជីវិត។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន លោកគ្រូបាន​បង្ហាញ…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ដាំជីរនាងវង

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ឃឹម ចន្ធា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំបំណិនជីវិត…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ នំប៉័ងប្រហិតសាច់គោ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ អ្នកគ្រូ ភាព ស្រីនិច បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត នំប៉័ងប្រហិតសាច់គោ។ កម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសិស្សានុសិស្ស ព្រោះពួកគេអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។…

បំណិនជីវិត ប្រលេះគ្រាប់ពោត

នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង(ការិយាល័យកណ្តាល)បានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ប្រលេះគ្រាប់ពោត  សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដែលដឹកនាំកម្មវិធីដោយ អ្នកគ្រូ សួន ណារ័ត្ន។ គោលបំណងនៃកម្មិធីនេះ គឺដើម្បីបង្ហាញឱ្យសិស្សចេះសង្កេតមើល…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បង្គាស្រុស

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ​  ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ស៊ុន តារាបុទុម បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាលធ្វើបំណិនជីវិត។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ បង្គាស្រស់…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី៖ ការដាំជីរអង្កាម

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ លី សុវណ្ណដា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ អគារ ងិន ហួយ ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំ…

បំណិនជីវិត ការដាំម្ទេស

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ  អ្នកគ្រូ  ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៤  បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលការដាំម្ទេស នៅក្នុងបរិវេណអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…