សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី​ ១២ មុខវិទ្យាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី0១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ តាន់ ថានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​ ការពិសោធន៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង​ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតរូបរាងខាងក្រៅ និងទម្រង់ខាងក្នុងនៃខួរក្បាល ពណ៌នាពីផ្នែកផ្សេងៗនៃខួរធំ និងនាទីរបស់វា…

ពិនិត្យមើលកោសិការុក្ខជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប           អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំការពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “ការពិនិត្យមើលកោសិការុក្ខជាតិ” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ដែលដឹកនាំពិសោធដោយអ្នកគ្រូ ឃាន កក្កដា​…

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ពិសោធស្តីអំពី “ដំណើរការម៉ូទ័រចំហេះក្រៅ”

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហ៊ឹម សុផាន្នី បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ “ដំណើរការម៉ូទ័រចំហេះក្រៅ”…

ការពិនិត្យមើលបាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ តាន់ ថានី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល។អ្នកគ្រូបានបង្រៀនពិសោធលើ​ ប្រធានបទ ការពិនិត្យមើលបាច់សរសៃនាំរុក្ខជាតិជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៅបន្ទប់ពិសោធនៃអគារ​សាលារៀន…

ឥទ្ធិពលទំហំភាគល្អិ្អតលើល្បឿនប្រតិកម្ម

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នគ្រូ អាន វិជ្ជរ៉ា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បាននាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើការពិសោធន៍ដែលមានប្រធានបទស្តីពី ឥទ្ធិពលទំហំភាគល្អិ្អតលើល្បឿនប្រតិកម្ម…

ការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ សុខ សុទ្ធាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បាននាំសិស្សថ្នាក់ទី១០ រៀនប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍។ អ្នកគ្រូចង់ឱ្យសិស្សយល់ដឹង និងចេះប្រើប្រាស់​មីក្រូទស្សន៍…