ប្រាសាទតាព្រហ្ម និងឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៧ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់ប្រាសាទតាព្រហ្ម និងឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ

ទិវាបរិស្ថាន

ទិវាបរិស្ថាន នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

សាខាតាកែវបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

សាខាតាកែវ បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ…

សាខាសៀមរាបកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ

សាខាសៀមរាបកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ…

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

កម្មវិធីឆ្លាតវៃ

កម្មវិធីឆ្លាតវៃ បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥%

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរ៖ – ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា – មត្តេយ្យសិក្សា –…