ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

  ការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដោយ​​​រៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា ដើម្បីធ្វើតេស្ត សមត្ថភាពសិក្សារបស់ សិស្សានុសិស្ស និងវាស់ស្ទង់ ពីកម្រិតចំណេះដឹងដែលទទួល បានពី ការ…

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើពិសោធន៍ ការបង្កើតគំរូផុស៊ីល

  កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី  បានដឹលនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាលើប្រធានបទ ការបង្កើតគំរូផូស៊ីល  ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៃអគារ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សិស្សពិសោធប្រធានបទស្តីពី ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

    កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប      អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ “ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ…

សិស្សពិសោធ ស្វៀគ្វីអគ្គិសនី

  កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប    អាមេរិកាំង បានរៀបចំការពិសោធមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាក្រោមប្រធានបទ “សៀគ្វីអគ្គិសនី” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៧  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង…

ការតេស្តរកប្រភេទក្រុមឈាម

  កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ  “ការធ្វើតេស្តរលប្រភេទក្រុមឈាម” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ វេនព្រឹក និងរសៀល…

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន

  កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ នូ ស្រីស្រស់ បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទស្តីពី ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀលធ្វើការពិសោធនៅ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សិស្សពិសោធអំពី សម្ពាធ

  កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ សិទិ្ធ ស៊ីនរត័្ន បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទអំពីសម្ពាធ ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ “ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀល ធ្វើការពិសោធន៍…

បទបង្ហាញអំពី អាជីពគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

  កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd) បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី “អាជីពគណេនេយ្យ និងសវនកម្ម” ជូន​ដល់​​ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ វេនព្រឹក…

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន

  កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហូ កញ្ញា បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទស្តីពី ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀលធ្វើការពិសោធនៅ​សាលារៀន…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

  កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចាងហ្វាង និងចាងហ្វាងរង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅរបស់សាលា។ បន្ថែមលើពីនេះទៀតចាងហ្វាងបានពន្យល់ពីតួនាទី…

ការសង្កេតមើលទម្រង់គ្រាប់ភ្នែកនៃថ្នាក់ថនិកសត្វ

  កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ តាន់ ថានី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជា       ជីវវិទ្យា បានរៀបចំឱ្យសិស្សានុសិស្សពិសោធស្តីពី “ការសង្ដេតមើលទម្រង់គ្រាប់ភ្នែកនៃថនិកសត្ត ” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ ទី១២ …

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២

  កាលពីថ្ងៃទី១៤ ដល់១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ តាមសាខារៀងៗខ្លួន។…

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងប្រាំមួយសាខា បានរៀបចំប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១ – ២០២២ នៅតាមអគារសិក្សារៀងៗខ្លួនដោយភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត។…

អបអរសាទរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

អបអរសាទរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ម៉ែនភក្តី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​ ការពិសោធន៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង​ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតរូបរាងខាងក្រៅ និងទម្រង់ខាងក្នុងនៃខួរក្បាល ពណ៌នាពីផ្នែកផ្សេងៗនៃខូរធំ និងនាទីរបស់វា បង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអឌ្ឍគោលខួរខាងឆ្វេង និងអឌ្ឍគោលខួរខាងស្តាំទៅនឹងចលនានៃសារពាង្គកាយ។…