មន្ទីរអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ចុះ​អធិការកិច្ច​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ ផ្នែក​មធ្យមសិក្សា​

កាលពី​ថ្ងៃទី០៩ ​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅ​នេះ​ មន្ទីរអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​រាជ​ធា​នី​ភំ្ន​ពេញ​ បាន​ចុះ​អធិការកិច្ច​ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អា​មេ​រិកំា​ង ផ្នែក​មធ្យមសិក្សា​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១០​-២០២០​។ គណៈប្រតិភូ​អធិការកិច្ច​ នៃ​មន្ទីរអប់រំ​…

ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃមន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ មានកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបអធិការកិច្ចបឋមសិក្សា ពីគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃមន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប…

គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃមន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការអធិការកិច្ចរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចុះមកពិនិត្យ និងធ្វើការវាយតម្លៃ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមរិកាំង សាខា​ម៉ៅ​សេទុង ទៅលើរចនាសម្ពន្ធ ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន…

ការទទួលការងារអធិការកិច្ច របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកមត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានទទួល​គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ចុះអធិការកិច្ចលើថ្នាក់មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា នៅអគារវិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ

លោក ព្រាប កុម្ភៈ ប្រធានការិយាល័យបឋមសិក្សា និងជាគណៈកម្មការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ​ ព្រម​ទាំង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​ប្រតិភូ​អធិការ​កិច្ច នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ បានដឹកនាំក្រុម​ការងារ​ប្រមាណ​ជាង១០នាក់ ចុះអធិការ​កិច្ចផ្នែក​បឋម​សិក្សា​ នៅ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប…