ហេតុអ្វីរៀនក្នុងថ្នាក់ហើយត្រូវមានកិច្ចការផ្ទះទៀត?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “ហេតុអ្វីរៀនក្នុងថ្នាក់ហើយត្រូវមានកិច្ចការផ្ទះទៀត?” អត្ថបទដោយ : ជាង ប៊ុនលី #MJQE #American Intercon School ពេលវេលាដែលបង្រៀន និងរៀនក្នុងថ្នាក់រាល់ថ្ងៃ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ…

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការបរិភោគទំពាំង

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការបរិភោគទំពាំង” អត្ថបទដោយ : សាឯម កម្រង #MJQE #American Intercon School ទំពាំង គឺជាអាហារទូទៅមួយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្ត…